> Távimacsoportjaink - Imaszolgálat Erdélyben
 

Távimacsoportjaink

Orbán László ifjúsági távimacsoport

   „Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik és a kettő egy testté lesz.” (Mt. 19,5)

Ma, amikor egyre erősödnek a körülöttünk lévő virtuális világ hatásai, amikor munkahelyünk, foglalkozásunk, elfoglaltságaink annyira lekötnek, hogy mire feleszmélünk, már kifutott az idő a lábunk alól, elérkezettnek tartottuk, hogy a technika mai eszközeinek segítségével, egymástól távol élő, de keresztény hitben és erkölcsben azonosan gondolkodó testvéreink között, egy Istenbe vetett hit által irányított kapcsolatteremtési lehetőséget hozzunk létre!

Ezzekel a gondolatokkal alapítottunk ezt a távimacsoportot Orbán László egyetemi lelkésszel 2008 júniusában. Az első imaestre 2008. július 19-én került sor. Sajnos a harmadik imaesten 2008, augusztus 12-én már Orbán László ravatalánál tartottuk a távimaestet. Közvetlenül ezután neveztük el ezt az ifjusági imaestet, első lelki vezetőjéről, Orbán László volt egyetemi lelkészről. Bízunk abban, hogy áldozatáért és szolgálatáért az Úr kegyelméből osztályrészül kapta az örök boldogságot. Nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében.

A család a szeretet egységnyi sejtje, ennek létrehozásában segédkezik imáival és rendezvényeivel imacsoportunk Erdélyszerte. Aki érettnek érzi magát, hogy családtervezés útjára lépjen, azt meghívjuk közös imáinkhoz. Csoportunk tagjai: hajadonok és ifjak, felszentelt személyek és már keresztény családi kötelékben élők. Az ima a hajadonokért és ifjakért van, a felszentelt személyek segítségével. A családi kötelékben élők tapasztalati tanácsaira pedig örömmel számítunk.

Imacsoportunk tagjai minden honap utolsó csütörtökén, esti órában imádkozzák a rózsafüzért, alkalmanként 3-5 tizedet, mindenki ott, ahova az Úr éppen rendelte. Az imára való felkérés mobiltelefon üzenetben érkezik, legalább két órával az időpont előtt. A www.imalanc.ro honlapon az imaszándékok olvashatók, legalább két órával az imaalkalom előtt. Aki nem tud internethez hozzáférni, az kérésre megkapja a szándékokat üzenetben.

Nem minden tag tud minden imaórán jelen lenni. Az imabevezetőben a csoportvezető a Szentlelket hívja segítségül, és bevezeti az imádkozni szándékozókat az imába. Ezért az imára való felkérés után kérjük a bekapcsolódási szándékot visszajelezni, ugyanarra a telefonszámra, ahonnan a felkérés érkezett. Ennek a távimacsoportnak a védőszentje a Magyarok Nagyasszonya – a Csíksomlyói Szűzanya.

Állandó imaszándékunk: „Add Urunk, hogy társukat őszintén kereső testvéreink megtalálják, akit nekik rendeltél!”

Az imacsoportba való beiratkozás az orban_laszlo_ics@yahoo.com e-mail címen lehetséges. Ide kérjük a feliratkozó nevét, mobilszámát, azt a helységet, ahonnan származik és azt a helységet, ahol többnyire tartózkodik, ugyanis az imaalkalomra való bejelentkezés után ezen helységeket az Égiek oltalmába ajánljuk.
A szolgálat kezdetétől 2008 július 19-től, 2013 február 28-ig terjedő időszak ifjusági imaestjeinek szándékai -EZEN A HELYEN- olvashatóak. Ezennel köszönetet mondunk a www.kel.ro honlap szerkesztőinek, hogy ezalatt a több mint négy év alatt, tárolták és szerkesztették ezeket az imaszándékokat.

Szent László nemzeti távimacsoport

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1 Péter 2,9)

Erdélyi és kárpátmedencei magyarságunk megérett a hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában való megújulásra. Ezért Istenben bizakodva létrehoztunk egy engesztelő távimacsoportot, amely imahátteret szolgáltat a megújuláshoz. Ezen imacsoportban különleges tisztelet övezi a Világ Győzedelmes Királynőjét – Magyarok Nagyasszonyát – Csiksomlyói Szűzanyánkat, Szent Mihály arkangyalt, az árpádházi szenteket, különösen Szent Istvánt és Szent Lászlót, pietrelcinai Szent Pio atyát, boldog IV. Habsburg Károlyt, boldog Batthyány-Strattman Lászlót, boldog Scheffler János püspököt valamint boldogemlékű Márton Áron püspököt.

Aki késztetést érez, hogy velünk együtt imádkozzon, azt meghívjuk közös imáinkhoz a Kárpátmedencéből és szerte a Nagyvilágból. Csoportunk alapító tagjai a  Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője, Szent Korona Lovagrend lovagjai és dámái, meghívottjai pedig: keresztény családi kötelékben élő férjek, feleségek, családanyák és családapák, hajadonok és ifjak, valamint az Úr szolgálatára felszentelt személyek.

Imacsoportunk tagjai a – 2009 február 2, Gyümölcsoltó Boldogasszony napi – alapítás értelmében minden hónap második csütörtökén, esti órában – általában 22 órakor – imádkozzák a rózsafüzért, alkalmanként 5 tizedet, mindenki azon a helyen, ahova az Úr szolgálata rendelte. Az imára való felkérés mobiltelefos üzenetben érkezik, legalább két-három órával az ima időpontja előtt. A www.imalanc.ro honlapon az imaszándékok olvashatók, legalább egy órával az imaalkalom előtt. Aki nem tud internethez hozzáférni, az kérésre megkapja a szándékokat üzenetben.

Az imabevezetőben az imacsoport védőszentjeinek Szent László királynak és Boldog IV. Habsburg Károly királynak a közbenjárását kérjük, ezután a Szentlelket hívjuk segítségül. Az ima befejezöjében az Úr áldását kérjük az imádkozókra, szándékaikra, családjaikra és azokra a kárpátmedencei helységekre, ahonnan az adott időben együtt imádkoztunk. Az imára való felkérés után kérjük a bekapcsolódási szándékot visszajelezni, ugyanarra a mobiltelefonszámra, ahonnan a felkérés érkezett.

Állandó imaszándékunk: „Újítsd meg Urunk Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában!”

Az imacsoportba való beiratkozás az orban_laszlo_ics@yahoo.com e-mail címen lehetséges. Ide kérjük a feliratkozó nevét, mobilszámát, azt a helységet ahol többnyire tartózkodik, valamint az imacsoport nevét, amelyikbe beiratkozni szándékozik. Rendezvényeinket a Krisztusi-szeretet jegyében és Boldogasszonyunk által sugárzott összetartó erő segítségével tartjuk!  Áldjon meg az Úr minden velünk imadkozó személyt és családot!
A szolgálat kezdetétől 2009 február 12-től, 2013 február 28-ig terjedő időszak nemzeti imaestjeinek szándékai -EZEN A HELYEN- olvashatóak. Ezennel köszönetet mondunk a www.kel.ro honlap szerkesztőinek, hogy ezalatt a több mint négy év alatt, tárolták és szerkesztették ezeket az imaszándékokat.

Batthyány-Strattman László családos távimacsoport

„Feleséged mint szépen termő szőlőtő oldalad melett, fiaid mint olajfa csemeték asztalod körűl, lám ilyen áldásban részesül az ember aki féli az Urat.” (Zsolt 128,3)

Boldog Batthyány-Strattmann Lászlónak, a szegények orvosának, boldoggá avatása után, mint méltó példaképet választottuk a családos távimacsoport védőszentjévé. Családi élete példás volt, tizenkét gyermekkel ajándékozta meg őket az Úr, kiknek nevelését és tanítattását feleségével egyetértésben példásan végezték. Mindezen feladatok mellett a hivatásáról és az irgalmasság cselekedeteiről tett tanuságot, amikor az arra rászorulóknak ellenszolgáltatás nélküli ingyen korházat hozott létre. Pélája örökérvényü a mai családok számára is.

Erdélyi és kárpátmedencei magyarságunknak égető szüksége van gyermekekre, akik egy boldogabb kort érjenek meg az Istenben bizakodva. A család a szeretet egységnyi sejtje, ezen belül a gyermek jövőnk biztosítéka és záloga. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy létrehozzunk egy olyan távimacsoportot, amely magyar gyermekáldásért imádkozik a Kárpátmedencében és szerte a Nagyvilágban. Aki érettnek érzi magát, hogy velünk együtt imádkozzon, azt meghívjuk közös imáinkhoz. Csoportunk tagjai: keresztény családi kötelékben élő férjek, feleségek, családanyák és családapák, hajadonok és ifjak valamint az Úr szolgálatára felszentelt személyek.

Imacsoportunk tagjai minden hónap harmadik csütörtökén, esti órában imádkozzák a rózsafüzért, alkalmanként 3-5 tizedet, mindenki azon a helyen, ahova az Úr szolgálata rendelte. Az imára való felkérés mobiltelefos üzenetben érkezik, legalább két-három órával az ima időpontja előtt. A www.imalanc.ro honlapon az imaszándékok olvashatók, legalább egy órával az imaalkalom előtt. Aki nem tud internethez hozzáférni, az kérésre megkapja a szándékokat üzenetben.

Az imabevezetőben a csoportvezető az imacsoport védőszentjének Boldog Batthyány-Strattmann Lászlónak közbenjárását kéri, ezután a Szentlelket hívja segítségül és bevezeti az imádkozni szándékozókat az imába, valamint kéri az Úr áldását az imádkozók családjaira és azokra kárpátmedencei helységekre, ahonnan az adott időben az ima száll. Ezért az imára való felkérés után kérjük a bekapcsolódási szándékot visszajelezni, ugyanarra a mobiltelefonszámra, ahonnan a felkérés érkezett.

Állandó imaszándékunk: „Részesíts Urunk gyermekáldásban minden hozzád forduló magyar házaspárt!”

Az imacsoportba való beiratkozás az orban_laszlo_ics@yahoo.com e-mail címen lehetséges. Ide kérjük a feliratkozó nevét, mobilszámát, azt a helységet, ahonnan származik és azt a helységet, ahol többnyire tartózkodik, valamint az imacsoport nevét, amelyikbe beiratkozni szándékozik.
A szolgálat kezdetétől 2008 december 24-től, 2013 február 28-ig terjedő időszak családos imaestjeinek szándékai -EZEN A HELYEN- olvashatóak. Ezennel köszönetet mondunk a www.kel.ro honlap szerkesztőinek, hogy ezalatt a több mint négy év alatt, tárolták és szerkesztették ezeket az imaszándékokat.

Márton Áron püspök hivatások távimacsoportja

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut – a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat –, mert béres, és nem törődik a juhokkal. ” (Ján. 10,11-13)

Ebben az imacsoportban a hivatásokért imadkozunk. A papi, lelkipásztori, szerzetesi hivatásokért éppúgy mint a nevelésben és a családban feltétlenül szükséges tanítói, tanári, hitoktatói valamint családanyai és családapai hivatásokért. Ennek a távimacsoportnak a védőszentjei Vianney Szent János és boldog Salkaházi Sára.

Imacsoportunk tagjai minden hónap első csütörtökén, esti órában imádkozzák a rózsafüzért, alkalmanként 3-5 tizedet, mindenki azon a helyen, ahova az Úr szolgálata rendelte. Az imára való felkérés mobiltelefos üzenetben érkezik, legalább öt-hat órával az ima időpontja előtt. A www.imalanc.ro honlapon az imaszándékok olvashatók, legalább egy órával az imaalkalom előtt. Aki nem tud internethez hozzáférni, az kérésre megkapja a szándékokat üzenetben.

A szolgálat kezdetétől 2009 november 5-től, 2013 február 28-ig terjedő időszak hivatásokért tartott imaestjeinek szándékai -EZEN A HELYEN- olvashatóak. Ezennel köszönetet mondunk a www.kel.ro honlap szerkesztőinek, hogy ezalatt a több mint három év alatt, tárolták és szerkesztették ezeket az imaszándékokat.

Áldásos munkát és a hitben való kitartást kíván, imacsoportunk minden tagjának, a kolozsvári Bíró család.

Keresés a honlapon…
Új hozzászólások…
    Régebbi írásaink…