> Választottaim között verj gyökeret - Imalánc.ro
 
2. január, 2022Igehirdetések Választottaim között verj gyökeret bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága.

A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert.

A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.És az Ige testté lett, és közöttünk lakott.

Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Jánod Evangéliuma 1,1-18

Isten bölcsessége a választott nép között lakott.A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldicsekszik. Így beszél hozzájuk: „A mindenség Teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, kijelölte sátramnak helyét. Így szólt: »A sátradat Jákobban üsd fel, örökrészed Izraelben legyen, és választottaim között verj gyökeret.«

Ősidőktől fogva, a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha, mindörökre. Szolgáltam előtte szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a szeretett városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret, az Úrnak részében, az ő örökrészén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem.”

Sirák fia könyve 24, 1-4.12-16          

A választott nép életében a bölcsesség Isten nagy ajándéka volt, amelyet a Törvény testesített meg. Sirák fiának könyve a bölcsesség dicsértének ír himnuszt. Ebben végigvezeti a bölcsesség helyváltoztatásait Isten népe körében. Minden pozitív válasz Isten meghívására a bölcsességnek nyitotta meg a lehetőségét Isten népe körében.    
Az újszövetségben a testté lett Ige által adja Isten bölcsességét a kiválasztottaknak. Ennek a részese Keresztelő Szent János, akiben nagyon égett a vágy az Istennel való találkozás után. A vágyakozás függővé tehet, de megindíthatja életünkben a függetlenség útját is. Minden emberi vágyakozás mögött az Isten utáni sóvárgás követhető nyomon. Aki a vágyát elnyomja függővé teszi magát. Többféle függőség létezik. Függőség emberi kapcsolatok, elismerés, siker után, illetve a különféle káros szenvedélyekhez való ragaszkodásaink. Amikor egy magatartástól vagy emberi struktúrától válunk függővé, akkor magunkra veszünk egy struktúrát, amely ellehetetleníti számunkra a vágyakozásunkban rejlő erő felszabadulását, bezárkózottá tesz minket. Ha belső vágyaink tudatára jutunk, akkor búcsút mondhatunk saját illúzióinknak. Elfogadjuk önmagunkat, és az élettel járó átlagszerűségünket. Sokan ragaszkodnak illúzióikhoz, ezért életüket jobb színben mutatják be, rózsaszínre festik életük minden eseményeit, minden különlegessé változik életükben. A vágyakozásnak pozitív hatása is van, mert távol tart attól, hogy életemet elvárásokkal teli tömjem, illetve azokkal másokat elnyomjak. Meg tudok békülni hétköznapjaimmal, önmagam lehetek. Saint-Exupéry találóan mondta: „Ha hajót akarsz építeni, akkor tanítsd meg az embereket a nyílt tenger után vágyakozni”. A vágyakozásban kreatív erő van. Ez késztette a művészeket, arra hogy nagyokat merjenek álmodni és tervezni. A helyes vágy kitágítja életünk horizontjait, elvezet az élet csobogó forrásaihoz.
Tudod-e mi az, amit legjobban kívánsz? A végtelen! A végtelen szépség, tisztaság, igazságosság, béke, igazság, szeretet és élet. Éhséged a végtelenre alapjában véve egy és ugyanaz: Jézus Krisztus utáni éhséged... (Michel Quoist)
Savio Szent Domonkos egy olasz fiú volt, egy falusi lakatos gyermeke. Már gyermekkorában különlegesen engedelmes és jó volt embertársai iránt. Az egyik osztálytárs meg akarta leckéztetni, ezért az osztály kályháját kővel és hóval tömte meg és Domonkosra fogta, aki egyáltalán nem ellenkezett. Később kiderült ártatlansága. A tanító megkérdezte tőle, hogy miért engedte meg osztálytársának, hogy ilyen csúful elbánjon vele. – Azért, mert a társam már több vétséget követett el és ezért kizárták volna az iskolából. Mivel nekem az első vétségem volt, reméltem, hogy bocsánatot nyerek. Közben arra a Jézusra gondoltam, aki ártatlanul szenvedett értünk. –
Szent Domonkos hallgatott az Isten utáni vágyára, és nem engedte, hogy az más függőségeknek a forrása legyen.
 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom