7. január, 2020Igehirdetések No comments

  Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:

   A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”

   Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”

   Bejárta egész Galíleát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is –, és ő mind meggyógyította őket.

   Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

                                                        Máté Evangélium 4,12-17.23-25

   Jézus visszavonulására több tényező is adhatott okot, az egyik, hogy missziós szempontból Názáret nem volt a legmegfelelőbb város, a másik, hogy a stratégiailag fontos Kafarnaum az akkori világ egyik kereskedelmi és turisztikai köpontja volt, innen könnyen át lehetett hajózni egy politikailag semleges területre, például Dekapoliszba. Az evangélista azonban nem politikai, illetve stratégiai szempontokat keres, hanem inkább biblikus okmagyarázatot. Izajás jövendölésében csak közvetett módon található utalás erre a területre. Jézus igazi célja az evanglélium, illetve Isten országának a meghirdetése.

   Ezen a területen félpogány lakosok voltak, akik az arámmal együtt a görög nyelvet is beszélték, ugyanakkor felelhető volt a pogány kultusz is. Itt új lehetőség nyílt a pogány-misszióra. Jézus gesztusa kifejezi az üdvösség egyetemes voltát. Kortársaival ellentétben nem kerüli el a pogányok lakta területeket, hanem szem előtt tartja az új helyzetet is. Jézus üzenete hasonlít Keresztelő Szent Jánoséhoz, nem szünteti meg előfutárának a munkáját, hanem inkább letétbe helyezi azt.

   A megtérés az életstílus megváltoztatását jelenti. Aki részese akar lenni ennek az országnak, annak szakítania kell saját elképzeléseivel, vallási eszméivel.

   Az “Isten országa” kifejezés tartalmilag meghaladja a korábbi idők teológiáját. Magába foglalja a kegyelemet, az ajándékot és az erényeket. Isten átlépi országának mennyei határait, hogy kiterjessze azt az egész világra. Ennek az országnak a meghirdetése, kiterjedése lesz Jézus központi üzenete, a keresztény remény alapja és tárgya. Dániel látomása Isten egyetemes, korlátlan uralmát vetíti előre, amely áthatja az emberiség szociális, politikai és lelki üdvösségét. Ennek az előízét ismerjük meg Jézus üdvösséget hordozó tevékenységeiben. Jézus nyitottsága, kimozdulása példaértékű a későbbi meghívottak számára is.

   Az üdvösség jóhíre csak akkor jelent igazi változáts, ha pozitív hatással van a világra, és megváltoztatja a visszás és bűnös állapotokat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…