7. január, 2021Igehirdetések Nagy népsereg követte bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:

   A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”

   Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”

   Bejárta egész Galíleát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is –, és ő mind meggyógyította őket.

   Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

                                       Máté Evangéliuma 4,12-17.23-25
   Szeretteim!

   Bármit kérünk Istentől, megkapjuk tőle, ha megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az ő parancsa pedig az, hogy higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Így parancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, Istenben él, és Isten őbenne. Azt, hogy ő bennünk él, a Lélektől tudjuk, akit tőle kaptunk.

   Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e! Mert sok hamis próféta lépett föl a világban.

   Az Istentől való lélek erről ismerhető fel: minden lélek, amely azt vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől való. De minden olyan lélek, amely nem ezt vallja Jézusról, nem Istentől való. Ez az antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt már a világban is van.

   Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és győzedelmeskedtetek az antikrisztuson, mert a bennetek lakó (Isten) hatalmasabb, mint e világ szellemei. Ezek e világból valók, azért is beszélnek a világról, és hallgat rájuk a világ.

   Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem Istentől van, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság szellemét és a hamisság szellemét.

                                                      Szent János apostol első levele 3,22–4,6

   A jánosi közösség elhatárolta magát azoktól, akik elutasították Krisztus tanítását és a világ fejedelmére hallgattak. A lelkek megvizsgálása arról szól, hogy milyen sugallatra, ösztönzésre hallgat valaki. A rossz soha nem akarja az egységet, a békét, az egyetértést, hanem széthúzásra törekszik. Akiben Isten Igéje elevenen él, és együttműködik a Lélekkel, az Krisztus által legyőzte a gonoszt. A hamis igehirdetőkre azért hallgatnak, mert saját ízlésük szerint beszélnek, és még jobban eltévelyednek (2 Tim 4,3). Szembeállítja az igaz tanítást a hamissal.

   A konkolyról szóló példabeszédében Jézus felhívja a figyelmet az ige, a mag vetésével kapcsolatos nehézségekre. Ugyanaz az ige különböző lelkületre talál. Az ige befogadásának a legfontosabb akadályai: a gonosz rejtett működése, a befogadók gyengesége, a világi gondok és a csalóka gazdagság.

   Ezek az akadályok ma sem tűntek el. Bár vannak más fajtájú akadályok is, de a lényegükben nem térnek el a régiektől. Nem az Egyház tanításához tartják magukat, hanem különböző magánkinyilatkoztatásokra hivatkoznak. A kinyilatkoztatás már megtörtént, és minden olyan jellegű kinyilatkoztatás, amely nem egyezik meg a krisztusi tanítással az veszélyezteti az egészséges, egységes tanítást.

   Az Egyház mindig felfigyelt ezekre a téves tanításokra, és amikor szükségét látta, akkor konkrétan meg is határozta hittételeiben a krisztusi tanítást. Ma is létezik a legyőzhetetlen tudatlanság, illetve a szinkretista tanításokra való fogékonyság. Csakis akkor láthatunk tisztán bizonyos kérdésekben, ha előbb ismerjük az Egyház álláspontját, másképpen csak mellébeszélések és félremagyarázások születnek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom