20. május, 2015Ismeretterjesztés Márton Áron – Az emberiség hősei és jótevői nem azok, akik anyagi javakkal rendelkeznek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Imalánc Márton Áron boldoggá avatásáért
negyedik imaalkalom – 6.rész – 2015. április 21.
– Kolozsvár – Szent Mihály templom –

   Igazságosság. Amint a népek közötti igazságos béke alapja a nemzetek jogainak elismerése úgy a társadalom keretében a békés eggyüttélés és felebaráti szeretet érvényesülésének előfeltétele egymás jogainak tiszteletben tartása.

Márton Áron püspök - fotó: Márton Áron Múzeum - Csíkszentdomokos.

   Ma különösképp fontos, hogy gyermekeink lelkében tudatossá váljék az ember személyi méltósága. Nemcsak azért, mert a közelmúlt az emberek lelkében teljesen lerombolta az ember személyi méltóságát, hanem azért is, mert emberi haladás el nem képzelhető enélkül; és őszinte erkölcsi alapokon álló érintkezés nem lehetséges, ha az ember nem lát egymásban többet, mint anyagot és nem ismeri föl azt a másik valóságot, hogy Isten képét hordozzuk magunkban.

   Ezzel szorosan összefügg a szellemi javak és a szellemi munka megbecsülése. Félő, hogy a közszellem, mely a technikát, ipart, anyagi erőt bálványozza, elbódítja az ifjúság lelkét és érzéketlenné teszi a szellem értékei iránt. Értessük meg a gyermekkel, hogy szerény anyagi körülmények között is kiegyensúlyozott, megelégedett és magas igényű életet élhetünk, ha a szellem örömeit és gyönyörűségét igazán élvezni tudjuk.

   Értsük meg azt is, hogy az anyagi holt erő, melynek értékét és emberi jólétét emelésére való alkalmasságét csak a szellem és erkölcs adhatják. Éppen ezért az emberiség hősei és jótevői nem azok, akik anyagi javakkal rendelkeznek, vagy ellőállítják, hanem méginkább azok a feltalálók, a szellem nagyjai, akik az anyagot legyőzik és az emberi kultúra szolgálatába kényszerítik.

   Rá kell vezetni az ifjúságot arra, hogy a társadalmi élet működésében zavarok állanak be, ha félreállítják a szellem emberét, aki műveltségénél fogva az irányító munkára leginkább alkalmas. Vissza kell állítani a szellemi munka értékének hitelét. A gyakorlatban kell ránevelni az ifjúságot a közvagyon és a reábízott javak megbecsülésére és hűséges kezelésére.

   Iskoláink felszerelésének megóvásakor fel kell hívnunk ifjúságunk figyelmét arra, hogy amit az ősök áldozatok árán szereztek, épségben kell továbbadniok a jövendő nemzedéknek. A mai nehéz időkben különösképp fontos, hogy a közjót még jobban becsüljük, mint a saját vagyonunkat. Megértéssel és mégis teljes szigorral kell fellépnünk azzal az aggasztó jelenséggel szemben, mely a magántulajdon elvét is lábbal tiporja.

   ”Ne adjatok helyet a gonoszságnak. Aki lopott többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, önkezével tisztességesen szerezzen javakat, hogy legyen mit megosztania a reá szorulókkal” (Ef 4, 28). Népünk régi erénye a magántulajdon tisztelete, házát nyitva hagyta, szerszámait nem zárta el. Kíséreljük meg az iskolában, bentlakásainkban ezt a hagyományt felújítani és már a kisgyermek lelkében a becsületességnek ezt a vonását föleleveníteni.

   Bár az Egyház a földi jólétet nem tekinti legfőbb és végső célnak, mégis minden földi hatalomnál kitartóbban védi a földi boldogulás nélkülözhetetlen feltételét, a magántulajdont és az emberi személyiség jogait. Az emberi személy fogalmát az Egyház adta, a pogány világban ismeretlen volt. A rabszolgaságot nem forradalmak, vagy fegyveres hatalmak, hanem az Egyház szüntette meg.

   Az Európai kultúra és tudomány az Egyház gyermeke. A proletárok megváltásán is legeredményesebben az Egyház dolgozik. Az igazságosság elemi követelménye, hogy ezt a történelmi tényt elismerjük, hirdessük és a szükséges következtetéseket belőle levonjuk.

– részlet Márton Áron püspök  1945.december 20-án, –
– az Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyúlésén mondott beszédéből –

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…