9. február, 2014Publicisztika One comment

– Nt. Salamon Antal ravatalára –

   Ma amikor Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára emlékezünk, örömünkbe gyász vegyül, hisz az általa 1958. június l-jén pappá szentelt Nagyontisztelendő SALAMON ANTAL szentszéki tanácsos, plébános, temetésére készülünk.

A kósteleki római-katolikus templom és temetőkert

   Salamon Antal, Lujzikalagoron született 1934. november 10-én. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. A középiskolát Gyulafehérváron kezdte, majd az államosítás után Székelyudvarhelyre került, és ott is érettségizett. Csodálatos módon vezérelte és segítette a Szűzanya. A teológiát Gyulafehérváron végezte. Amiután Márton Áron püspök őt pappá szentelte, Marosillyére helyezte káplánnak, majd a dévai Szent Antal plébániára lelkésznek.

   1978-tól egészen haláláig a főegyházmegye legkeletibb és nagy kerülővel megközelíthető plébániáján, Kósteleken és a hozzá tartozó Magyarcsügésen és Gyepecén szolgált. Híveit hitük megőrzésére, magyarságtudatuk felvállalására nevelte, a gyerekeket hittanra és magyar kultúrára oktatta. Felkarolta és ápolta Boldog Rupert Mayer emlékét.

   Mária Szent Szíve a régi naptár szerint augusztus 22-én volt megtartva, ez az ünnep Kósteleken mindmáig megmaradt, lévén ez a templom búcsúünnepe, melyet minden évben ezen a napon, ha szombatra esik, vagy az azt követő szombaton ülnek meg. Ilyenkor a falu elszármazottai is hazakerülnek, ünnepelnek. Antal atya, Isten kegyelméből megérhette aranymiséjét, melyre 2008 június 2-án hétfőn került sor szülőfalujában Lujzikalagoron.

   „A jó Isten valóban őt sok türelemmel, szelídséggel és alázatossággal ruházta fel. S így tudta megnyerni az emberek szeretetét, de nem csak Kóstelekben, hanem Gyimesen is. Ezúttal is köszönjük fáradtságos munkáját és kitartását! Nem volt könnyű magyarnak lenni abban a környezetben, de végtelen emberségével, szeretetével kiérdemelte az elismerést és a szeretetet a szomszédos ortodox paptestvérek részéről is.

   Egész munkássága transzcendens síkon mozog. Teljes lelkét a természetfölötti felé fordítja. Onnan gyűjti magába azt a nála mindig megcsodált emberi jóságot, amely személyes közelségéből a megkeményedett szívekre is kivédhetetlenül hat.” – írta róla Antal Erzsébet a Vasárnap hasábjain az aranymiséről való tudósításában.

   2009 július 19-én szentelte fel dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, és Salamon Antal esperes-plébános úr a kósteleki Magyar Házat, melyben az akkor már öt éve elkezdett magyar oktatás folytatódott. Antal atya szívvel lélekkel kitartott a magyar oktatás és a csángó keresztapa program mellett, melyben az anyaországiak támogatása valósulhatott meg, ezen hegyek közé bújt kis település irányába.

Nt. Salamon Antal a Kósteleki templom előtt

   Papságának 56 éve alatt sok új fiatal fenyőcsemetében érlelte meg, az igehirdetés által és hűséges szolgálata által a küldetéstudatot és a magyarságtudatot. Állítson az Úr méltó utódot az ő helyébe az Erdélyi Egyházmegye legkeletibb végvárába.

   Temetése Kósteleken, február 10-én déli 12 órakor a plébániatemplomból a helyi római katolikus temetőben lesz. Az örök világosság legyen osztályrésze, nyugodjék békében, az Úr Jézus Szent Nevében.

– összeállította: Bíró Ernő –