7. február, 2020Igehirdetések No comments

   Heródes Antipász király is értesült Jézus tetteiről, mert híre messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy Jézusnak azért van csodatevő ereje, mert Keresztelő János támadt fel benne a halálból. Voltak azonban, akik azt állították Jézusról, hogy ő Illés.

   Ismét mások azt hirdették, hogy próféta; olyan, mint egy a többi próféta közül. Ennek hallatára Heródes továbbra is azt gondolta magában: „Ő János, akinek fejét vétettem. Ő támadt fel a halálból.” Heródes volt ugyanis az, aki embereivel elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét.”

   Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap.

   Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked”. Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is”.

   A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét”. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: „Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni.

   Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették.

                                                                            Márk Evangéliuma 6,14-29

   Keresztelő Szent János tragikus halálában felsejlik Jézus halálának a története. A párhuzam jellegét még a köztük létező rokonság is növeli, hiszen unokatestvérek voltak. Heródes Antipász nem Fülöp feleségét vette el, mert annak Szalóme volt a hitvese. Itt a hagyomány, vagy az evangélista tévedett. A könnyelmű ígéret okozza az esemény igazi szörnyűségét. Jézusban Keresztelő János feltámadt mását látják, ez a tény Jézus feltámadását vetíti előre.

   Keresztelő Szent János lefejezését Heródiás bosszúszomjával magyarázza. A lakoma Eszter királynét juttatja eszünkbe, akit a király megkedevelt és ugyanaezekkel a szavakkal ígérte meg neki királyságának a felét. A könnyelmű ígéretet tevő ószövetségi mintája Jefte, aki a saját lányát kellett kivégeztesse.

   Keresztelő Szent János a házassági tisztaságot, a házasság egységét védte, ezért lehetne őt a házasság vértanújának tartani. Egész élete Jézus sorsára mutat rá. Ő csak a Megváltó hangja, a szó viszont Jézus.

   Heródes tettét nem lehet egy könnyelmű ígérettel magyarázni, hiszen hatalmában állt az ellenkezőjét tenni. Amúgy sem volt ő az igazságosság és a szavahihetőség példája. Az igazi oka a gyenge jelleme volt, hiszen Keresztelő Szent Jánost kedvelte. Ez a szimpátia azonban csak a saját érdekeinek a határáig terjedt. Amikor a saját érdekei mást diktáltak, akkor könnyen lemondott erről a szimpátiáról.

   Ma is sokan csak a saját érdekeiket keresik midenben. Csak addig tudnak barátai lenni valakinek, amik a saját érdekeiket szolgálja. Ez a fajta viselkedés aláása az igazi barátságot, a kapcsoltatok érdek nélküli jellegét.

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…