> Jó Pásztor vasárnapi imaóra papi és szerzetesi hivatásokért - Imalánc.ro
 
3. május, 2017Publicisztika Jó Pásztor vasárnapi imaóra papi és szerzetesi hivatásokért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Ferenc pápa, miután a szokásnak megfelelően meghallgatta a Püspöki Konferenciákat, a sui iuris Keleti Katolikus Egyházakat, a Szerzetesi Elöljárók Unióját, valamint az előző püspöki szinódus és a 14. rendes püspöki szinódus véleményét, úgy határozott, hogy 2018 októberében megtartják a 15. rendes általános püspöki szinódust, melynek témája a következő lesz: „A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás”.

Hivatas

A téma, mely az egyház lelkipásztori gondoskodásának kifejeződése a fiatalok felé, folytatása mindannak, ami fölmerült az elmúlt családszinódusokon, és amit az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni buzdítás is tartalmaz, s amely arra irányul, hogy elkísérje a fiatalokat egzisztenciális útjukon az érettség felé, hogy így a megkülönböztetés folyamata révén föl tudják fedezni életprogramjukat és azt örömmel megvalósíthassák, megnyílva az Istennel és az emberekkel való találkozásnak, tevékeny részt vállalva az egyház és a társadalom építésében.

   Megfontolandóak Szentatyánk, Ferenc pápa szavai a fiatalokhoz: „Tudom, hogy Ti, fiatalok nem akartok az aktuális divatnak alávetett szabadság illúziójában élni, hogy magasabbra törtök. Igazam van, vagy tévedek? Ne hagyjátok, hogy mások legyenek helyettetek a változások szereplői. Ti, fiatalok, tartsátok kezetekben a jövőt! Arra kérlek Titeket, hogy építsétek fel a jövőt, kezdjetek el egy jobb világot építeni! Ez kihívás. Igen, az. Elfogadjátok? Kérjétek velem együtt, hogy a fiatalok tudják nagylelkűen vállalni hivatásukat úgy, hogy mozgósítják erejüket a világ nagy céljai érdekében”.

   A Szinódusi Tanács 2017 májusában egy weboldalt is indít a fiatalok számára, hogy a szinódussal kapcsolatos Szentszéki dokumentumokat elérhessék, tájékozódjanak, illetve a szinódussal kapcsolatos meglátásaikat elküldhetik, és kérdéseikre választ kaphatnak. Ennek a weboldalnak a címe: www.sinodogiovani.va lesz.

   Számos helyen és formában próbáljuk, próbálják megválaszolni a kérdést, mi az oka, hogy kevesen választják a papi, szerzetesi hivatást. Attól függően, hogy a kérdést milyen oldalról próbáljuk megválaszolni, különböző válaszok szület(het)nek. Egyértelmű választ nem tudunk adni. Egy biztos, amit Jézus kért, hogy imádkozzunk a papi hivatásokért. Kérjétek az aratás Urát… Már meg is szoktuk, nem tulajdonítunk jelentőséget, megszokásból mondjuk, természetes, hogy elhangzik ez a felszólítás is. Vagy mégsem? Jézus semmilyen különös dolgot nem kért tőlünk. Csupán egyet kért: hogy imádkozzunk. Mély hittel kérjük minden nap, hogy Isten irgalmában látogassa meg az ő népét és áldja meg. Ha nagy és nehéz dolgot kért volna, könnyebben megtennénk, de ő a leglényegesebbet kérte, hogy kitartóan imádkozzunk az Aratás Urához.

   Jó Pásztor vasárnapján Főegyházmegyénk valamennyi templomában szervezzenek Szentségimádást, vagy imaórát és higgyünk az ima erejében, higgyünk abban, hogy Isten megáld bennünket irgalmasságában, hogy fiataljaink felismerjék a számukra szánt isteni hivatást és válaszoljanak rá. Az imaórát vagy szentségimást, az első vasárnapi ájtatosságok mintájára szervezhetik. Amennyiben ezen a vasárnapon nem tudnák megtartani, más – megfelelőbb – időpontban is imádkozhatnak a hivatásokért. Ehhez szeretne segítséget nyújtani az itt mellékelt imaóra anyaga.

Gyulafehérvár, 2017. április 27.
† György s. k. érsek

Imaanyag
Szerzetesi és papi hivatásokért

Ének: Áldjad ember e nagy jódat… / vagy Halló szívet adj nekem…

2018 októberében a 15. rendes általános püspöki szinódus témája „A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás”. A téma, mely az egyház lelkipásztori gondoskodásának kifejeződése a fiatalok felé, folytatása mindannak, ami fölmerült az elmúlt családszinódusokon, és amit az Amoris Laetitia – kezdetű szinódus utáni buzdítás tartalmaz. Arra irányul, hogy elkísérje a fiatalokat egzisztenciális útjukon az érettség felé, hogy így a megkülönböztetés folyamata révén föl tudják fedezni életprogramjukat és azt örömmel megvalósíthassák, megnyílva az Istennel és az emberekkel való találkozásnak, tevékeny részt vállalva az egyház és a társadalom építésében. Értük és velük együtt adunk hálát a hivatás kegyelméért, azért, hogy Jézust követve az Isten Országának és az emberek ügyének szentelték és szentelik magukat. Annak megértésére, hogy az élet Isten ajándéka, amelyet el kell fogadnunk, és tovább kell adnunk másoknak is.

Uram, nyisd meg a szemem,
tágítsd ki tekintetemet és érdeklődésemet,
hogy azt is láthassam,
amit még nem ismerek.

Uram, nyisd meg a fülemet,
tégy tisztán hallóvá és figyelmessé,
hogy meghalljam azt is,
amit még nem értek.

Uram, adj nekem bizalommal teli szívet,
hogy ráhagyatkozzon szavadra és hűségedre,
és merje tenni azt,
amit még nem tett meg.

Uram, tudom, hogy csak akkor élek,
ha engedek hívásodnak
és hagyom, hogy átalakíts.

                                                  –Willi Lambert

Ének: Imádlak és áldlak…/ vagy Jöjj hozzám

Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: „Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.” Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust, halászlegényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek.” (Mk 1,16-20)

A galileai tenger mellett járó és tanító Jézus tanítványokat gyűjt maga köré. A mennyek országának közelségéről beszél az embereknek. A hálójukat éppen vízbe vető halász testvérek, Péter és András hallják Jézus felszólítását: jöjjetek, kövessetek! Emberhalászokká teszlek titeket. Majd Jakab és János is hallja a jézusi hívást. A háló a megélhetés eszköze, ott maradt. Ott maradt az addigi család, a hozzátartozók, a munkatársak. Jézus követésében új világ tárult fel előttük. Egy eddig ismeretlen világ, új tanítás, ami időnként követhetetlenül kemény beszédnek tűnt. Olyan tanítással találkozunk, amit nem is értettek igazán, sokan Izrael országának helyreállítását remélték tőle. De az Ország, aminek a közelsége miatt új életet kell kezdeni, nem ebből a világból való. Nehéz lehetett ezt elfogadni és Jézus után menni. Az után a Jézus után, aki azt mondta, hogy „a rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania”. (Mt 8,20) Meg azt is, hogy „sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, és harmadnapra föltámad.” (Mt 16,21)

   Jöjjetek utánam! – szólítja meg őket Jézus. Emberhalászokká teszlek titeket. Ott maradnak a hálók most már gazdátlanul. A háló, ami eddig az életet jelentette és a megélhetést. Ott maradtak a társak, akik furcsán nézhettek a távozók után. A nehéz, kockázatos, de mégis biztos megélhetést fölcserélni az ismeretlen vándorprédikátor követésével: esztelenség. És mégis mennek. És azóta hányszor előfordul ugyanez a világban: Jézus megszólít embereket. Vannak, akik elhagyják, ami éppen a kezük ügyében van, és követik őt. Vannak, akik ránéznek, csodálkoznak, de visszafordulnak és beletemetkeznek a hálóval való bajlódásba. Vannak, akik elindulnak Vele, de amikor kemény beszédnek tűnik, amit Jézus kíván, visszatérnek előző életükhöz. Mennyire különböző emberek voltak ezek az apostolok! Más-más arcvonások, másként kérges kezek, más családok, más múlt, más tehetség. De egyek abban, hogy Jézus a meghatározó számukra. Egyek a megtapasztalásban, hogy Jézus a világ Világossága. Mennyire különbözőek vagyunk mi is! De egyek vagyunk-e abban, hogy megszólított bennünket Jézus? Egyek vagyunk-e abban, hogy magunk mögött hagyunk hálót és bárkát és régi önmagunkat, hogy kövessük Őt? Közel van a mennyek országa. Jézus felszólítása ma sem némul el. Minden nap újra ott kell hagynunk földhöz ragadt régi önmagunkat, és nyomába kell szegődnünk. Gondolhatjuk, hogy Péterről, Andrásról, Jakabról és Jánosról van szó. De egyszer csak rá kell döbbenünk: mi is szereplői vagyunk ennek a történetnek. Abban a pillanatban, amint otthagyjuk a magunk hálóját, azonnal rólunk van szó. A mi életünk teljességéről.

Ének: Itt jelen vagyon… / vagy Sok mindent megpróbáltam

Uram,
bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát.
Ezt a feladatot keresnünk kell, s Te segítesz nekünk,
amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra
a kor szükségleteiben és követelményeiben,
a nép és az Egyház szükségében;
a jóakaratú emberek tanácsában;
képességeinkben, amit Tőled kaptunk,
valamint szívünk hajlamaiban.
Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy
mindezekből felismerjem az én feladatomat!
Hogy úgy szolgáljak neked, ahogy Te kívánod tőlem:
ha akarod a család közösségében,
ha akarod, lemondva a családi élet melegéről,
ha úgy akarod, a lelkek vezetésével,
ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával.

   „Amikor Isten hív azt mondja nekünk: Fontos vagy nekem, szeretlek és számítok rád! Jézus mindnyájunknak ezt mondja, és ebből születik az öröm! Annak a pillanatnak az öröme ez, amikor Jézus rám nézett. Ezt megérteni és megérezni a mi örömünk titka: az, hogy tudjuk, Isten szeret minket, hogy számára nem számok, hanem személyek vagyunk, és hogy tudjuk, ő az, aki minket hív. A hivatás válasz erre a hívásra, mégpedig egy szerető hívásra. Ha Krisztussal akarunk lenni, az megkívánja, hogy osztozzunk életében és szándékaiban, megköveteli a hit engedelmességét, a szegénység boldogságát, a szeretet radikalitását. Ennek az útnak van egy neve, egy arca: Jézus Krisztus. A megszentelt életet élőknek az a feladata, hogy megjelenítsék az életükbe az örömhírt, mégpedig azáltal, hogy követik Krisztust. Konkrétan átveszik az Ő életstílusát, belső attitűdjeit, engedik, hogy egészen átjárja őket az Ő szellemisége, azonosulnak meglepő logikájával és értékrendjével, osztoznak kockázataiban és reményeiben. Az Úrral való találkozás mozgásba hoz minket, arra késztet, hogy kilépj önmagadból, az önmagad körüli forgásból, és megnyílj mások felé. Ferenc pápa a keresés nyugtalanságára buzdít minket. Nem ugyanaz, ha Jézus evangéliumával, vagy csak a saját eszünket követve szeretnénk építeni a világot. Sokkal teljesebbé válik az életünk, ha Jézussal együtt élünk, jól tudjuk, hogy Vele könnyebb megtalálni minden dolog értelmét.” (v.ö. Ferenc pápa – Örüljetek!)

Jézus, Te vagy az ember egyetlen Megváltója!
Testvéreinkért imádkozunk hozzád,
akik igent mondtak Neked a papságra, a megszentelt életre, vagy
a misszióra szóló hívásodra.
Add, hogy életük napról napra megújuljon,
és élő Evangéliummá váljanak.
Irgalmas és szent Urunk,
küldj szüntelenül új munkásokat Országod aratásába!
Segítsd azokat, akiket arra hívsz,
hogy napjainkban kövessenek Téged!
Engedd, hogy akik arcodat szemlélik,
örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre,
amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára.
Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
most és mindörökké. Ámen.
II. János Pál pápa imája

Ének: Uram Jézus légy velünk… / vagy Fogadd el Uram

Uram, Jézus!
Taníts meg arra, hogy nagylelkű legyek,
és úgy szolgáljak Neked, ahogy megérdemled:
hogy adjak számolgatás nélkül,
hogy dolgozzam megállás nélkül,
hogy teljesen odaadjam magam a Te szolgálatodra,
nem várva más jutalmat, mint azt, hogy tudom:
a Te szent akaratodat teljesítem. Ámen.
Loyolai szent Ignác imája

Ének: Jézus Szíve legtisztább szív…/ vagy Mit sem aggódom

Uram,
segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz,
becsületesebb magamhoz és hűségesebb Hozzád!
Tégy nagylelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz!
Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat,
s add, hogy így boldog lehessek és boldogíthassak másokat is.
Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál,
a nagylelkűséget, hogy válaszolni tudjanak Neked,
s így segítséget kapjanak a rászorulók.
Ezt kérjük Tőled,
Krisztus, a mi Urunk nevében. Ámen.

Drága Atyám, kérlek, segíts engem,
hogy elvigyem tiszta illatodat mindenhová, amerre az utam visz.
Áraszd el a lelkem a Te lelkeddel és életeddel.
Töltsd el és vedd birtokodba egész lényemet, oly teljességgel,
hogy egész életem csak a Te életed kisugárzása legyen. R
agyogj keresztül rajtam és töltsd el bensőmet,
hogy minden lélek, akivel csak találkozom,
érezze meg jelenlétedet a lelkemben.
Emeljék fel tekintetüket,
de ne engem lássanak, hanem csak Téged, Uram!
Maradj velem, és úgy fogok ragyogni,
ahogyan Te ragyogsz, hogy mások világossága legyek.
Minden világosság a Tiéd, Uram, és nem belőlem sugárzik.
Te vagy az, aki rajtam keresztül másokra ragyog.
Engedd nekem, hogy úgy magasztaljalak Téged,
ahogyan a legjobban szereted, jóságot sugározva a körülöttem élőkre.
Engedd nekem, hogy hirdesselek Téged,
de prédikálás nélkül, nem szavakkal, hanem életem példájával,
a cselekedeteimet kísérő egyetértés vonzereje által,
az irántad érzett szívbeli szeretetem nyilvánvaló teljességével.
                                              –Boldog John Henry Newman bíboros–

Ének: Ó Jézus emlékezni rád… / vagy Jézus én téged választottalak…

Könyörgések:
Köszönjük neked Urunk az élet ajándékait, a hivatások sokszínűségét, és azt, hogy követésedre meghívtál bennünket.
Hálát adunk neked szerzeteseinkért, és kérjük számukra a hűséges kitartás kegyelmét az evangélium tanácsok útján. Segítsd Urunk a szerzetes közösségeket, hogy a rájuk bízottak az ő szolgálatuk által megtapasztalhassák gondviselő szeretetedet.
Urunk, Te gondviselő jóságoddal minden embert egy családba helyeztél. Adj egészséges lelkületű, harmonikus keresztény családokat, ahol a papi és szerzetesi hivatás csírái megjelenhetnek, növekedhetnek és kibontakozhatnak.
Áldd meg Urunk a papi és szerzetes közösségeink jótevőit bőséges kegyelmeiddel, áldozataikért fizess meg százszorosan.
Jutalmazd meg Urunk az örök élet boldogságával elhunyt szerzeteseinket, és papjainkat. Add, hogy akik fáradoztak Országod terjesztésén itt a földön, Veled együtt örvendezzenek a szentek társaságában.

Ima: Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy! Töltsd el szívüket belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal, segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen.
Szent II. János Pál pápa

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,
Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,
fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk.
Nézd kegyesen jóra való törekvésünket,
és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát.
Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz,
hogy keressük a te arcodat a Lélekben,
akár helyben lakunk, akár úton vagyunk.
Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet,
és élet forrásává legyen az számunkra
az egyedüllétben és a testvériségben,
s hogy szereteted visszfénye lehessünk
a ma élő emberek élettörténetében!

Krisztus, az élő Isten Fia,
te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál
itt,a földön, a mi útjainkon,
és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.

Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,
osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban
és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

Szentlélek, lángoló tűz,
világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.
Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,
és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.
Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.
Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,
és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,
amelyet te viszel végbe minden élőlényben.

Mária, Isten Igéjének anyja,
virrassz megszentelt életünk felett,
hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,
betöltse egész lényünket,
és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,
amit csak kér a Mester*,
az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket
Isten országának hirdetésében. Ámen.
                                               –Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére–    vö. Jn 2,5 

Litánia a hivatásokért

Uram irgalmazz nekünk! – Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk! – Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk! – Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket! – Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket! – Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, akit elküldött az Atya, hogy Hozzá vezess minden embert, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atya akaratának engedelmes beteljesítője, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, a Jó Pásztor, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki nem elítéled, hanem megkeresed az elveszett bárányt, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, a bűnösök, és a megvetettek barátja, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, a türelmes tanító, Jézus, az apostolok barátja, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, tanítványaid védelmezője, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, társunk a nehéz pillanatokban, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki segítesz a kereszt hordozásában, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki szeretett tanítványodra bíztad édesanyádat, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki édesanyádra bíztad tanítványaidat, Jézus, – Irgalmazz nekünk!
aki életedet adtad barátaidért, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki megjelentél követőidnek, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki apostolaidra bíztad a szentségeket, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki a Szentlélekkel erősítetted meg hírnökeidet, – Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki apostolaidat meghívtad néped szolgálatára, – Irgalmazz nekünk!
Ébressz ma is vágyat sok fiatal szívében szolgálatodra –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik szent Igédet hirdetik. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a keresztség kiszolgáltatása által Isten atyai szeretetét közvetítik. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a szentmisét bemutatják, és az Eukarisztiát kiszolgáltatják. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a bűnbocsánat irgalmát közvetítik. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a szentkenet által megerősítő és gyógyító kegyelmedet nyújtják betegeink számára. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik imáikkal és életük áldozatával közbenjárnak értünk. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik meghallva szavadat a szükségbe szenvedők segítségére sietnek. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy mindig legyenek, akik a szenvedőket és elhagyatottakat vigasztalják. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akit közülünk kiválasztasz, felismerje hívásodat. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akiket meghívtál, mindent elhagyva bátran kövessenek Téged. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy közösségeink imáikkal és szeretetükkel támogassák a kiválasztottakat. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akiknek szívét magadhoz vontad, mindvégig hűségesek legyenek Hozzád. –  Uram hallgass minket!
Add, hogy akik igent mondtak meghívásodra, papi vagy szerzetesi életükkel, –  Uram hallgass minket!
Jó példái legyenek az igazi keresztény életnek. –  Uram hallgass minket!

Könyörögjünk!
Jézus Krisztus, aki azt mondtad: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába”, íme most Hozzád könyörgünk papi és szerzetesi hivatásokért. Ébressz sok fiatal szívében vágyat szolgálatodra a teljes önátadásban. Add, hogy mindazok, akiket meghívsz, szabadon és bátran vállalják küldetésüket, a papi vagy szerzetesi hivatást, egész életükben lángoló szertettel szolgáljanak Téged és embertársaikat a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára Krisztus a mi Urunk által.

Amennyiben Szentségimádás keretében végezzük az imaórát:

Tantum ergo

1.
Azért ezt a nagy szentséget,
leborulva imádjuk,
Teste s Vére a Krisztusnak,
Mert itt vagyon, jól tudjuk.
Ha elménkkel meg nem fogjuk,
hitünkkel megfoghatjuk.
2.
Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség!
Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség.
Háromságban egy szent Istent áldjon minden nemzetség. Ámen.

P: Mennyei kenyeret adtál nekik. Alleluja.
H: Amely minden gyönyörűséggel teljeset. Alleluja.
P: Könyörögjünk!
Úristen, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad;
Engedd, kérünk, Tested és Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
H: Amen.

Az oltár előtt térdelve előimádkozza a következő engesztelő fohászokat:

Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus neve.
Áldott legyen szentséges Szíve.
Áldott legyen drágalátos Vére.
Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek,
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese.
Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.

(A fohászok végeztével a pap elteszi az Oltáriszentséget.)

Ének: Aki nékem szolgál…/ vagy Indulj és menj

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…