16. március, 2021Imalánc a családokért Imakilenced Szent Józseffel – Hatodik nap – Szent József és a vallás gyakorlása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elmélkedés: Szent József és a vallás gyakorlása

Tatai-kapucinus-templom-Szent-Jozsef-es-Jezus

   Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésemben megismerjem Szent József tevékeny vallásosságát és követésére buzduljak.

   Péntek esete van a Szentcsalád názáreti házában. Az asztalfőn ül szent József, előtte a Szentírás egy tekercse. Hangosan, nagy áhítattal imádkozik és a kis Jézus a Szűzanyával utána ismétlik az imádság szavait. Azután a Szentírásból felolvas egy részt. Jézus és Szűz Mária tisztelettel hallgatják… Amikor pedig elközelgett a húsvét ünnepe, Szent József a kis Jézussal és Szűz Máriával Jeruzsálembe zarándokol a templomba. Abbahagyja a munkát, bezárva házát, útra kel. Többnapi az út és csoportba verődnek a templomba-menők. Felcsendül ajkukon az ima és ének, melynek dallamába beleszövődik szent József hangja is. A templomba érve buzgó imában önti ki lelkét Isten előtt és bemutatja a törvényszabta áldozatot. Az ünnepek után visszatérve, lelkében felfrissülve dolgozik tovább.

   Szent József a Szentcsalád feje, látom, hogy a vallásosságban is jó példával jár elől. Jámborsága, áhítatos összeszedettsége vonz és Isten felé irányítja övéi gondolatát is. A családi ájtatosságra maga köré gyűjti a többieket s nemcsak a testi táplálékot szerzi számukra, hanem a Szentírás fölolvasásával a lelküket is erősíti. Szent József ünnepnapokon leteszi a munka szerszámait és övéivel együtt a templomba megy. Bár háza több, mint a jeruzsálemi szentély, hiszen vele együtt és az Isten Fia, mégis Salamon templomát keresi fel, mert úgy parancsolta meg az Isten. Erre az útjára övéit is elviszi, mert akikkel együtt éli a szürke hétköznapokat, Isten házában is együtt akarja azokkal tölteni az ünnepet. Szent József nem mulasztja el bemutatni az áldozatot, amelyet Isten törvénye előír. Állatok ezek és micsoda az újszövetség áldozatához képest?! Ámde értéket adott neki az engedelmesség, mert a törvény parancsának teljesítése az értéktelent is értékessé teszi.

   Megszégyenülök, ha Szent József tevékeny vallásosságát nézem és a magam lanyhaságára gondolok. Hogyan lángolt szíve Isten szeretetében, hogyan imádkozott és énekelt! És én? …Hogyan hagyta abba anyagi áldozatot hozva a munkát, fárasztó utat tett meg, hogy templomba juthasson! És én?…Hogyan mutatta be az áldozatot. És én hogyan vagyok jelent a szentmiseáldozaton?…Hogyan vitte családját apostolkodva az Úrhoz! És én?

Könyörgés. Úristen, ki Szent Józsefben a tevékeny és apostolkodó vallásosság példaképét tártad elénk, esdve kérlek, hallgasd nagy szentednek könyörgését. Szent József, ki lélekben és buzgóságban szolgáltál az Úrnak, járj közbe érettem, hogy én is tevékeny vallásossággal kedvessé legyek az ég előtt és kiérdemeljem azt a kegyet, amelyért e szent kilencedet tartom.

Litánia Szent Józsefhez.

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!
Szent József, – Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja, – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák fénye, – Könyörögj érettünk!
Isten Anyjának jegyese, – Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tisztaságos őre, – Könyörögj érettünk!
Isten Fiának nevelőatyja, – Könyörögj érettünk!
Krisztus gondviselő oltalmazója, – Könyörögj érettünk!
A szent család feje, – Könyörögj érettünk!
Igazságos József, – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos József, – Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú József, – Könyörögj érettünk!
Erőslelkű József, – Könyörögj érettünk!
Hűséges József, – Könyörögj érettünk!
Béketűrés példaképe, – Könyörögj érettünk!
Szegénység kedvelője, – Könyörögj érettünk!
Munkások példaképe, – Könyörögj érettünk!
A házasélet dísze, – Könyörögj érettünk!
Szűzek őre, – Könyörögj érettünk!
Családok támasza, – Könyörögj érettünk!
Ínségesek vigasztalója, – Könyörögj érettünk!
Betegek reménye, – Könyörögj érettünk!
Haldoklók pártfogója, – Könyörögj érettünk!
Gonosz szellemek réme, – Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház védőszentje, – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte őt!

És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: katolikus.hu