19. március, 2021Imalánc a családokért Imakilenced Szent Józseffel – Kilencedik nap – Szent József küzdelme a halállal bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elmélkedés: Szent József küzdelme a halállal

Szent-Jozsef-meghal

   Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy a mai elmélkedésben megismerjem, mint küzdött Szent József a halállal, és megtanuljak tőle jó élettel előkészülni utolsó órámra.

   Félhomályos szobában halálos ágyán fekszik Szent József. Testét fájdalmak gyötrik, lelke érzi, elközelgett a halálos vég. Gondolkodik. A kísértő gonosz, a kétségbeesés hurokját veti feléje és lekicsinyli mindazt, amit tett. Szegénységben élt, pedig ha a gazdagságra törekszik, mennyi jót tehetett volna. Reggeltől estig dolgozott, pedig ha övéit elhagyja, mennyi jóra taníthatta volna az embereket… Szent József mosolyog a sátán kísértésén – A gonosz lélek nem adja fel a küzdelmet. Az Úr Jézustól és Szűz Máriától való elválás keserűségével akarja megzavarni lelkét. Szent Józsefet ez sem ejti kétségbe. Lelke áttekinti a múltat, jelent és a jövőt. Múltjából az erények és munka emlékei maradtak meg. Az erényeket Istenért gyakorolta, a nehéz munkát Jézusért vállalta. Jelene két drága lélek közelségéből áll: Jézus és Mária állnak mellette. Jövője biztos, hiszen az igaz Bíró csak jutalmat adhat neki, a hűségesnek. Lehunyta szemét e világon, hogy az örök boldogság honában ébredjen fel.

   Szent Józsefet is megkörnyékezte a gonosz lélek kétségbeejtő kísértése. Hiszen ő is ember volt! De szóba sem állt vele, még akkor sem, amikor a jónak látszatába burkolta támadásait. – Nyugodtan várta a halált, mert jutalma biztonságának záloga volt erényes élete. A halál csak annak nehéz, ki könnyelműen élt. Annak azonban könnyű, aki nehézségekkel bár, de küzdött a bűnös élet csábításai ellen. – Szent József örömmel halt meg, mert tudta, hogy odaát, az örökkévalóság végtelen boldogságában együtt lesz Jézusával.

   A kísértés még Szent Józsefet sem kímélte meg. Vigasztaló és bátorító ez számomra is, aki nem egyszer már-már ellankadtok a gonoszság elleni harcban. – Szent József halálát könnyűvé tette erényes élete. Számomra is az élet a halál előkészülete. Ámde jó előkészület-e az én életem? – Szent József örömmel halt meg, mert vele volt Jézus és Mária. Velem van-e az Üdvözítő s a Szűzanya? Mi lenne, ha mint annyi embernek, hirtelen kellene az örök Bíró elé lépnem? Nem taszítottam-e el Jézust halálos bűnnel? Küzdeni, erényekben és kegyelemben akarok élni, hogy jól tudjak meghalni!

Könyörgés. Úristen, kinek kezéből Szent József küzdelmeivel és erényes életével a boldog halált kiérdemelte, tekints kegyesen kiváló szolgád érdemeire és hallgasd meg könyörgését. Szent József, ki boldog halállal múltál ki, mert erényesen éltél e földön, esdd ki számomra is a bűnbánatban megtisztult élet után a jó halál kegyelmét, és te, aki haláloddal is érdemet szereztél az Úrnál, ajánld fel haláltusád egyetlen pillanatát annak a kegynek elnyerésére, amelyért e szent kilencedet tartom. Ámen.

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!
Szent József, – Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja, – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák fénye, – Könyörögj érettünk!
Isten Anyjának jegyese, – Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tisztaságos őre, – Könyörögj érettünk!
Isten Fiának nevelőatyja, – Könyörögj érettünk!
Krisztus gondviselő oltalmazója, – Könyörögj érettünk!
A szent család feje, – Könyörögj érettünk!
Igazságos József, – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos József, – Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú József, – Könyörögj érettünk!
Erőslelkű József, – Könyörögj érettünk!
Hűséges József, – Könyörögj érettünk!
Béketűrés példaképe, – Könyörögj érettünk!
Szegénység kedvelője, – Könyörögj érettünk!
Munkások példaképe, – Könyörögj érettünk!
A házasélet dísze, – Könyörögj érettünk!
Szűzek őre, – Könyörögj érettünk!
Családok támasza, – Könyörögj érettünk!
Ínségesek vigasztalója, – Könyörögj érettünk!
Betegek reménye, – Könyörögj érettünk!
Haldoklók pártfogója, – Könyörögj érettünk!
Gonosz szellemek réme, – Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház védőszentje, – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte őt!
És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Befejező ima

   Ájtatosságom befejezésekor fokozott bizalommal fordulok hozzád, Szent József, Isten érdemes szolgája! Bizalmamat erősíti az a tudat, hogy kilenc napig elmélkedvén erényeid fölött beláttam eddigi gyarlóságomat, buzgóságod és igaz vallásosságod utánzására határoztam el magam. Hiszem, hogy szándékom kedves előtted és ennek alapján remélem, megjutalmazod törekvésemet és hathatós közbenjárásoddal támogatod nagy kérésemet.

   Mennyei Atyám! Nagy és életemben jelentős a kérés, melyet e szent kilencedben trónusod elé tártam. Tudom, hogy annak kiesdésére a magam szavának ereje kevés és épp ezért erősítem könyörgésemet Szent József közbenjárásával. Bizalommal tölt el a remény, hogy nem veted meg annak pártfogását, akit oly nagyra becsültél e földön, hogy egyszülött Fiadnak Üdvözítőnknek oltalmazójául és Szent Anyjának élettársául választottad. Ne az én gyarlóságomat és érdemtelenségemet tekintsd jóságos Uram, hanem Szent József érdemeiért légy irgalmas hozzám. Ámen.

Forrás: katolikus.hu