22. január, 2021Igehirdetések Hirdessék az igét bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá.

   Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre.

   A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.

                                           Márk Evangéliuma 3,13-19

   Testvéreim!

   A mi Főpapunk, Jézus Krisztus, annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabb rendű és tökéletesebb ígéreten alapul az a szövetség, amelynek ő a közvetítője.

   Ha ugyanis az első szövetség kifogástalan lett volna, nem lett volna szükség a másodikra. Ám Isten megfeddte az első szövetség népét, amikor (Jeremiás próféta által) így szólt:

   „Íme, eljön az idő és új szövetségre lépek a választott néppel. Nem olyan szövetségre, mint amilyent atyáitokkal kötöttem, azon a napon, amikor kézen fogtam, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről. Mivel pedig ők nem tartottak ki szövetségemben, én is magukra hagytam őket. A szövetség, amelyet ama napok után népemmel kötök, ilyen lesz: Elméjükbe vésem, és szívükbe írom törvényemet. Istenük leszek, és ők népemmé lesznek.

   Akkor majd senkinek sem kell társát vagy testvérét így tanítania: »Ismerd meg az Urat!« Hiszen a kicsinytől a legnagyobbig mindenki ismer majd engem. Irgalmas leszek bűneik iránt, és vétkükre többé nem emlékezem.”

   Ha tehát Isten itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszűnéshez.

                                          Szent Pál zsidókhoz írt levele 8, 6-13

   Szent Pál az újszövetség kezdetét mutatja be úgy, hogy összehasonlítja a régit az újjal. A régi a törvényeken, a parancsokon, és a próféták tanításán alapszik. Az űjszövetség nem a prancsolatok kibővítése, hanem azok teljesen más megközelítése. Isten a szívekbe és az elmékbe akarja írni törvényeit.

   Az ószövetségnek megvoltak a maga papjai, az újszövetségben Jézus minden papság feje és elhárította az egységet akadályozó bűnt. A magasabbrendű papság az ígéretek kiválóbbságával jár. Izrael új népe az Egyház és benne valósul meg a következő szövetség. Az újszövetség a következő többleteket tartalmazza: van benne egy belső jelleg, Isten közvetlen megismerése, a bűnök megbocsátása.

   Isten új kapcsolatba került az emberrel. Krisztus lett a legjobb közvetítő, hiszen emberileg is most már közelebb áll hozzánk. Isten nem törölte el a régi törvényeket, de új szellemben érteti meg velünk. Nem elég a törvények pontos betartása, hiszen a gazdag ifjú életútja (Mt 19; Mk 10, 17-27; Lk 18, 18-27) még nem volt attól sikeres, hogy megtartotta kora ifjúságától a parancsokat. Az újszövetség nagyobb ígéreteket tartalmaz, de nagyobb követelményekkel is jár. Csakis Jézus által juthatunk el tisztán az Atyához. Ő értünk felvállalta a megváltó és engesztelő áldozatot, hogy többé ne kelljen pótcselekményekbe meneküljünk, hanem elfogadva az Ő áldozatát egyesülhessünk Vele.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…