2. július, 2020Igehirdetések Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.

   Hangosan felkiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben.

   És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.’’ Mária erre így szólt: ,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben [Hab 3,18], mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát [1 Sám 1,11].

   Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék [Ter 30,13], mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas [MTörv 10,21], és Szent az ő Neve [Zsolt 111,9]. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik [Zsolt 103,13.17]. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataiban kevélykedőket [Zsolt 89,11].

   Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt [Zsolt 147,6]. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat [Zsolt 107,9]. Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezve irgalmasságáról [Iz 41,8-9; Zsolt 98,3], amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre’’ [Ter 17,7]. És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután hazatért.

                                                  Lukács Evangéliuma 1,39-56

   Sarlós Boldogasszony ünnepén Mária Erzsébetnél tett látogatásáról elmélkedik az Egyház. Lukács szándéka nem az, hogy kihangsúlyozza Mária jótékonykodó szeretetét, hanem hogy egymás mellé állítsa a két anyát. Az utolsó mondatban derül ki ennek a szándéknak a háttere.

   A két kiválasztott asszony most már felszabadultan ünnepelhet, mert a színen megjelenik a Szentlélek, aki korábban Máriát is beárnyékolta. A Szentlélek teszi lehetővé az öröm teljességét. Keresztelő Szent János reakciója rámutat a hírnök és a Megváltó szoros kapcsolatára.

   Mária reakciója egy énekben foglamazódik meg, amely ószövetségi szövegeket tartalmaz. Az igeidők alakjából arra lehet következtetni, hogy Isten fontos tulajdonságait sorolja fel. A szegények és gazdagok csoportját illetően különböző vélemények alalkultak ki. A szegények, az elnyomottak, a betegek, a szerencsétlenek, a gazdagok, az anyagi jólétnek örvendők. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Isten kegyelmére a szegények fogékonyabbak.

   Horn szerint a gazdagokat csupán gazdagságuk miatt utasítja el. Bár szemmel láthatóan a szegényeknek kedvez, de ők is személyesen kell válaszoljanak az örömhírre. Végsősoron a szegénység lukácsi értelmezése nem szociális és nem a hagyományra épülő kérdés. Az Ábrahámnak tett ígéretek nem veszítik el érvényüket, de Isten szövetséghez való hűsége inkább az ingyenességben fejeződik ki a legjobban. Nem az ábrahámi leszármazás a mérvadó, hanem a meghívásra vonatkozó magatartás.

   A Magnificatban elhangzó ígéretek nyilvánvaló, hogy nem itt a Földön fognak beteljesedni, hanem a természetfeletti létnek lesznek az ajándékai. Ma is van igazságtalanság, elnyomás, szegénység. Jézus nem a társadalmi rendet akarta megváltoztatni, hanem az üdvösség új rendjét állította fel.

Ft. Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…