17. november, 2021Igehirdetések Mivel a kevésben hűséges voltál bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza.

Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és így szólt: »Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek!« Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak: »Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk!« Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele.

Előlépett az első, és így szólt: »Uram, mínád tíz mínát hozott.« Erre azt mondta neki: »Jól van, derék szolgám! Mivel a kevésben hűséges voltál, tíz város kormányzását bízom rád.«

Jött a másik szolga, és így szólt: »Uram, mínád öt mínát hozott.« Ennek azt mondta: »Te öt város kormányzója leszel.«

Jött a harmadik, és így szólt: »Uram, itt a mínád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy: felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél.«

Ezt így büntette meg: »A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok: felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza?« Aztán a körülállókhoz fordult: »Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van!« Azok megjegyezték: »Uram, hiszen már van tíz mínája.«

De ő így válaszolt: »Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára!«”

E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé.

Lukács Evangéliuma 19, 11-28


Az állandó készenlét, Jézus várása nem ad tartalmat életünknek. Jézus feltámadása után azt gondolták, hogy a várakozás a második eljövetelével hamarosan le fog zárulni, de amikor látták, hogy eljövetele nem aktuális, akkor rájöttek, hogy mindenki egyénre szabottan fog Vele találkozni a halála után. Amikor Jézus tanítványai és később a keresztények ezt tudatosították magukban, akkor felvetődött a kérdés, hogyan lehet ezt a köztes időt hasznosan felhasználni? Az ószövetség emberének a Törvény betű szerinti betartása jelentette ezt a keretet. Jézus azonban más értelmet ad ennek a virrasztásnak: Isten és embertárs szeretetére kell irányuljon a figyelmünk. Isten országában nem új jogrend lesz, hanem az isteni kegyelmek kiáradása. Az apostoli igehirdetés ezt a példabeszédet az egyház helyzetének megfelelően kiszínezte.        

Ennek a nyilvánvaló bizonyítéka, hogy Máté és Lukács eltérő szövegvariánsokat szerkesztettek. Mindkét esetben egy előkelő emberről írnak, aki utazása előtt szétosztja vagyonát a szolgái között. Lukács változatában azonban az utazás célját is hozza: királyságot akar szerezni magának. Ez az utazás Archelausz, Heródes fiának az utazására emlékeztet, aki Rómába ment, és Augustus császártól megszerezte a királyi címet, ellenlábasait pedig könyörtelenül kivégeztette.

 Máté talentumokról beszél, Lukács pedig mínákról. Mindkettő súlymérték, a mína kb. félkiló (egy ezüst mína 100 dénárral volt egyenlő, kb. egy munkás negyedévi bére volt, 60 sékel), a talentum 34 és fél kiló, (egy talentum ezüst 6000 dénárnak felelt meg, a mina annak a hatvanszorosa) aranyban vagy ezüstben nagy értéket jelentenek. Nyilvánvaló, hogy egyik sem földi értékekre gondolt, hanem a természetfölötti adományok értékét és nagyságát akarták kifejezni.

            A szolgák rátermettségük szerint kapják a minákat. Amikor Lukács a megszerzendő királyságról és az alattvalók áskálódásáról ír, akkor a minák, isteni kegyelmek megszerzésének a nehézségeit érzékelteti, bátorságra, elszántságra van szükség. Lukácsnál a király visszatérésekor a minákat kamatoztató szolgák részt kapnak a királyságból is. A hanyag szolgától elveszik az elrejtett minát. Az eljárás kifejezi az örök élet törvényeit: akinek érdemei vannak, az még fog kapni, akinek nincs még azt is elveszik tőle, amije volt. A szerzett adományok és érdemek a kárhozat által elvesznek. 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…