26. május, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:

   „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.

   Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!

    Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.

   Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők – hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük.

   Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”

                                                       János Evangéliuma 17,1-11a

   Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitől, hogy ő az életét egészen Isten ügyének szentelte.

   Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk:

   „Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott: nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban.

   Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról.

   Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem: Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek.”

                                                Apostolok Cselekedetei 20,17-27

   Csodálatos Szent Pál bátorsága. Nem riadt vissza semmilyen megpróbáltatástól. Honnan ered ez a bátorsága, ki élelmezte azt? Említést tesz a Szentlélekről, aki tudtára adta a rá váró veszélyeket. Mintegy összefoglalja az ázsiai missziós útját, mielőtt Jeruzsálembe megy. Bár előre tudja, hogy durván fognak bánni vele, főleg a hittestvérei, nem menekül el a nehéz küldetéstől.

    Mindennél fontosabbnak tartja az Ige szolgálatát, még az életét is kockáztatja érte. Ilyen elhivatottsággal ritkán találkozunk. Szent Pál nemcsak hivatalból teszi a kötelességét, hanem önkéntesen, szeretetből. Számára Krisztus evangéliumához mérten minden szemét. A kötelességét lelkiismeretesen végezte azokban a közösségekben, ahol megfordult. Ezért útját még a bűntudat sem nehezíti meg. Bátran vállalja a kihívásokat.

    Ma az Egyháznak is ilyen bátor, elszánt igehirdetőkre van szüksége, akiket nem riaszt vissza a veszély, a járvány. Krisztus evangéliumát szeretettel kell hirdetni, mert másképp a legjobb tett is az erőszakká változhat, ha nincs benne békesség, szelídség.

   A harcias stílusnak a korszaka ma lejárt. Inkább a Szentlélek hívására kell figyeljünk, aki megfelelő utasításokat tud adni a jelenlegi helyzetünkben. Ma sem kevesebb a veszély, a kihívás, de a Szentlélek vezetése által bátran ki tudjuk állni a próbát.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…