7. január, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája:

   A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”

  Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”

   Bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is –, és ő mind meggyógyította őket.

   Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

                                                         Máté Evangéliuma 4,12-17.23-25

   Keresztelő János elfogatása után Jézus egy biztonságos helyre megy. Keresztelő ennél a pontnál befejezte nyilvános működését, most az következik, akinek a saruszíját se méltó megoldani (Jn 1,27). Jézus a pogányok lakta területekre megy. Naftali volt valamikor Kafarnaum ószövetségi törzsének a megnevezése. Innen közel volt Dekapolisz, ahová könnyen elmenekülhetett bárki.

   Jézus azonban valószínű küldetésének az egyetemes voltát akarja bemutatni. Nemcsak a választott népnek szól, hanem az egész világnak. Galileában nagy hatással bírt a hellenizmus, sokan a görög nyelvet is használták. Izajás próféta jövendölése nemcsak az elnyomott népre vonatkozik, hanem a pogány népekre is (Mt 4, 16).

   Jézus Kafarnaumban elkezdi üzenetének bemutatását. Ennek az üzenetnek a lényege Isten országa, amely nemcsak a mennyben, hanem már itt a földön is elkezdődik. Jézussal beteljesültek a népek váradalmai, a betegek gyógyulása, a lelkileg éhezők jóllakatása. Jézus a megváltás teljességét hozta el magával, az evangélista arra törekszik, hogy ezt bemutassa a minden (Mt 4, 23) és az egész (Mt 4, 24) fogalmakkal.

   Ezekből a kifejezésekből kitűnik, hogy Jézus nem elmenekülni akar, hanem üzenetének egyetemes voltát akarta bemutatni. Keresztelő Szent János igehirdetése csak a választott népnek szólt, Jézus üdvözítő üzenete az egész világnak. Megjelenésével nagy területet fogott át a tetteinek a kihatása.

   Jézus ma közelebb áll hozzánk, mint annak idején a népéhez. Mára tudjuk küldetésének eredetiségét és célját. Azért jött, hogy felkeresse az elveszetett, megmentse a bűnöst. Küldetését folytatja az Egyház. Az Egyházban Krisztus van jelen, aki a világ végéig hívogatja, megszenteli és segíti a kereső embereket. Benne lakozik az istenség teljessége (Kol 2, 9).

   Jézus ma sem zárkózik el senkitől. Ugyanúgy hívogatja ma is a kereső embereket, mint saját korában a pogányokat és az idegeneket. Számára minden nép fia fontos. Küldetése ma is folytatódik. Ennek akkor lesz vége, amikor az Atya átadja a teljes dicsőséget a Fiúnak.

 

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…