12. március, 2018Igehirdetések Melyik órában lett jobban? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta.

Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel. A Golgotán áll a kereszt, ha fáradt vagy, odajöhetsz.

   Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt. Jézus ezt mondta: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.” A királyi tisztviselő azonban így szólt: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam!” Jézus erre azt felelte: „Menj csak! Fiad él.”

   Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: „Melyik órában lett jobban?” Ezt mondták: „Tegnap déltájban hagyta el a láz.” Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él.” Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek után).

                                                                                        János Evangéliuma 4,43-54

   Galilea a feltámadt Jézussal való találkozásnak a helye. Jézus Kafarnaumban több beteget meggyógyított. Péter beteg anyósa is itt tartózkodott, és itt vendégelte meg Jézust. A királyi tisztségviselő valószínű nem volt izraelita. Jézus mégsem utasítja el, hanem segít rajta. Nagyon komolyan érint bennünket is, amikor egy családtagunk súlyosan beteg. Ilyenkor önkéntelenül is megszületik egy nyugtalanság a beteg egészségi állapotának a romlása miatt, főleg ha gyógyíthatatlan betegséget állapítottak meg az orvosok.

   Nagyon erős kell legyen a hitünk a feltámadt Jézusban ahhoz, hogy elkerüljük a kétségbeesést. A betegség és a halál mindig is kipróbálták az emberek hitét. A kafarnaumi tisztségviselőnek valószínű már nem volt több vesztenivalója. Utolsó reményét Jézusba vette. Jézus látta ennek az embernek a fájdalmát és a félelmét. Ugyanakkor észrevette benne az erős akaratot. Mindenáron meg akarta menteni beteg fia életét. Nem volt biztos abban, hogy Jézus az Isten Fia, vagy csak egy próféta, ezért kockáztania kellett, mindent feltett egy lapra. Ha viszont Jézus nem lett volna képes a beteg fiának a meggyógyítására, akkor neveteségessé tette volna magát. A hit azok számára, akik nem kapták meg a hozzá szükésges kegyelmet, kockázatot jelent. Fel kell hagyjanak korábbi hitetlenségük elveivel és meg kell kockáztassák a hitet.

   Ennek az embernek a hite meggyőzte Jézust. Nem volt szükség különösebb befolyásolásra. Isten szabadon hagy döntéseinkben, szabadon döntehtünk mellette, vagy ellene. A hit nem a csodára épül, hanem maga a hit jelenti a csodát. A hívő ember minden ügyét Istenre bízza, és Tőle vár segítséget és tanácsot.

   Bajaimban kitől szoktam tanácsot kérni? Mennyire erős hitem, akkor amikor a kétely sötét felhői vesznek körül?

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…