8. december, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben:

   Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.

   Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”

   Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”

   Ezután az angyal eltávozott.

                                                             Lukács Evangéliuma 1, 26-38

   A bűnbeesés következménye, hogy az ember ellenséges környeztben kell folytassa az életét. A protoevangelium a következőképpen határozza meg ezt a kedvezőtlen állapotot: “Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” (Ter 3, 15)

   A boldogságos Szűz Mária megszületésével azonban ez az állapot megváltozott. Az ember újra visszakapta Istentől a mennyegzős ruháját, a paradicsomi állapot ékességét. Isten nem hagyta magára a bűnbeesett emberiséget, hanem Megváltót ígért és küldött. Az Egyház különös figyelmet szentel Mária születésnapjának. Isten már szülstésétől kezdve megőrízte őt az áteredő bűntől és annak következményeitől. Ezt a kegyelmet Fiára való tekintettel kapta meg.

   Szülei istenfélő emberek voltak, Mária születése körül is megismétlődnek azok a narratívák, amelyek szerint a szülei előrehaladott korban voltak. Nem remélhettek Istentől gyermekáldást. Isten azonban megkegyelmezett nekik, mint korábban Ábrahámnak, Sámson szüleinek, és Mária rokonainak, Zakariásnak és Erzsébetnek.

    A Boldogságos Szűz Mária csak az áteredő bűn nélküli állapotban szülhette meg a bűn nélküli Istent. A bűn nem fér meg az isteni élettel. Mária szeplőtelen fogantatása egy közelebbi tervnek volt az előfeltétele. Isten Fia, Jézus csak egy ilyen áldott állapotban élő lánynak a szíve alatt jöhetett a világra.

   Mária szeplőtelen fogantatása megmutatja nekünk az emberiség eredeti állapotát. Isten kivétel nélkül mindenkit meghív az üdvösségre. Vissza akarja adni az elveszített paradicsomi állapotát. Mária tevékenyen közreműködött Isten tervével, ezért minden asszonynál boldogabb lett. Ha mi is közreműködünk Isten ránk vontakozó tervével, akkor mi is boldogok leszünk. Hogyan akarunk boldogok lenni? Isten segítsége nélkül egyáltalán lehetünk-e boldogok?

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…