11. április, 2019Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.”

   A zsidók azt felelték: „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: »Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre«. Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?”

   Jézus így válaszolt: „Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem ismeritek.

   Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem, amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem napját. Látta, és örvendezett.”

   A zsidók erre felháborodtak: „Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?”

   Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.”

  A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt előlük, és kiment a templomból.

                                  János Evangéliuma 8,51-59

   Mivel a megértésnek még egy kis jelét sem mutatták az izraeliták Jézus felé, ezért kimondja a szomorú következtetést: hazugok vagytok. Ma is sokan olyan tanításokra hallgatnak, amelyek megfelelnek az elképzeléseiknek, vágyaiknak, mellőzve az igazságot. Ezekről mondja Jézus, hogy báránybőrbe bújt farkasok, akik a népet félrevezetik, elviselhetetlen terheket raknak rájuk.

   Megint megismétlődik a megszállottság vádja. Jézust Belzebubbal társítják össze, aki a Sátán szövetségese volt. Más helyen Jézus azzal védekezik, hogy egy ország nem támadhat maga ellen, mert akkor meghasonlik önmagával.

   Tanításának ereje az örök életben van. Amikor a halhatatlanságot ígéri meg a híveinek, akkor az Ábrahámról kialalkult felfogással kerül konfliktusba . Ábrahám a hit atyja volt, de mégis meghalt. Olyan tekintélynek örvendett, amelyet még eddig senki sem kérdőjelezett meg, illetve nem írt felül.

   Válaszában Jézus Ábrahám örömére utal, amely a pátrirákák végidőbeli és a Sátán bukása feletti örömére mutat. Ábrahám azért örvendhet, mert a Messiás már megérkezett. Itt több leírás is hasonlít a messiási paphoz: “az Úr ismerete úgy árad szét a földön, mint a tengerek vize” (Test Lévi 5.v. Jn 1,18); “megadja a szenteknek, hogy egyenek az élet fájáról” (Test. Lévi 10. v. Jn 8, 51).

   Jézus tanítását elméleti tudásként kezelték, nem értették meg isteni származását. Amikor Ábrahámnál előbbre tartja magát, akkor már erőszakhoz folyamodnak. Ez a fajta erőszakosság emlékeztett arra a zúgolódásra, amely az élet kenyeréréről szóló tanítás végén keletkezett. (Jn 6, 41) A tömeg ismét megértette Jézus kijelentését. Erre pedig megint erőszakkal válaszolnak.

   Jézus tanítása számomra örömhír? Ez meglátszik az életemben is? Jézus tanításában melyek azok a részek, amelyek nehézséget okoznak? Hogyan reagálok ezekre a tanításokra?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…