12. március, 2018Publicisztika No comments

Elmélkedés: Szent József kiválasztásának alapja

A-turelmes-Szent-Jozsef

   Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen nézi áhítatomat. Jöjj segítségemre felvilágosító kegyelmeddel és add, hogy mai elmélkedésemben megismerjem miért választottad éppen Szent Józsefet arra a nagy méltóságra.

   Szent József idejében ezren és ezren éltek, akik a világ szemével mérve alkalmasabbak lettek volna az Üdvözítőnek és Anyjának eltartására, Jézus nevelésére, oltalmazására. Isten mindentudó tekintete látta a fejedelmeket, akik bíborba öltöztették volna Máriát és arannyal kivert, ébenfa bölcsőbe fektették volna Jézust. Látta a híres tudósokat és bölcseket, akik nagy gonddal tanították volna az ifjú Messiást. Isten nem a fejedelmeket, nem a gazdagokat, nem a tudósokat, hanem egy szegény, egyszerű munkást választ ki egyszülött Fia nevelőatyjául és Anyja hitveséül: Szent Józsefet. Királyi vérből származik ugyan, de családja annyira elszegényedett, hogy származásáról a nemzetségkönyveken kívül alig tud valaki. Kenyérszerzője a két kérges keze és tudománya egyedül Isten törvényének ismerete. De három olyan kincse van, amely az Atya figyelmét ráirányította és az a három kincs: igaz élete, szűzi tisztasága és alázatossága.

   Szent József kiválasztásánál látom, hogy Isten méltó jegyest keresett Máriának és méltó nevelőatyát Fiának. Máskor nem így tesz az Úr. Épp ellenkezőleg: sokszor méltatlan eszközt választ ki tervei megvalósítására, hogy annál jobban kitűnjék égi ereje. Az apostolok fejének, Jézus földi helytartójának pl. a Krisztustagadó Péter választatott. Miért nem tett így Isten ebben az esetben is? Azért, mert szent Fiának és Jézus anyjának közvetlen környezetéül szemelte ki Józsefet. Az Isten Fia és szent Anyja pedig oly nagyok, hogy Isten tekintettel volt rájuk.

   Igaz ember kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne, hogy a bűn útját járja a családfő, midőn a családanya szeplőtelen és bűntől mentes, a család gyermeke pedig az Isten! Szent József a Szentírás tanúsága szerint is igaz volt, mert minden gondolatát és akaratát az irányította, mit parancsol Isten!

   Szűzi férfiú kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen méltatlan lenne az érzéki élvezet után vágyó családfő, mikor a családanya még a Messiás anyaságát sem vállalja, ha szüzességének sérelmével járna. József pedig szűz volt, erénye annál értékesebb, mert ember volt ő is, mint mi valamennyien és küszködésébe került ennek az erénynek megőrzése.

   Alázatos lélek kellett a Szentcsalád fejéül, hiszen ahol olyan fényes csillagok ragyognak, mint Jézus és Mária, csak az lehet alkalmas mellettük állni, akinek van lelki ereje, hogy rendeltetéséhez híven a háttérbe vonuljon, önmagáról lemondjon. József alázatos szerénységét az evangéliumok is világosan bizonyítják; csupán akkor olvastunk róla, amikor az Úr Jézusnak és szent Anyjának tett szolgálatait jegyzik fel.

   Milyen magasztosra emeli Józsefet igazsága, szüzessége és alázatossága! Hogy eltörpül e lelki kincsek mellett a királyi trón magassága, a tudomány, a hatalom köntöse. Megláthatjuk itt, mi az igaz emberi nagyság!

   És én vajon miben keresem életem értékét? Abban-e, hogy az igazságra törekszem? Tetteimet az irányítja-e, hogy mit parancsol Isten? Vigyázok-e állapotbeli tisztaságomra és kezembe se veszem-e az erkölcsrontó olvasmányokat, kerülöm-e a léha barátokat, a bűnre csábító alkalmakat? Elismerem-e alázatosan gyarlóságomat és nem vagyok-e nagyra csip-csup erényeimmel? – Ó Szent József! Mily más vagy te, mint én!

Könyörgés. Úristen, ki Szent Józsefet igaz életre, szüzességre és alázatossága miatt a föld legnagyobb méltóságára emelted, esdve kérlek, hallgasd meg közbenjárására könyörgésemet.

   Szent József, aki Isten parancsainak megtartásában, a tisztaságban és alázatosságban példaképünk vagy, könyörögj érettem, hogy követni tudjam erényeidet, így méltóvá legyek annak a nagy kérésnek elnyerésére, amelyért e kilenc napon át esedezem.

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, – irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, – irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, – irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!
Szent József, – Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja, – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák fénye, – Könyörögj érettünk!
Isten Anyjának jegyese, – Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tisztaságos őre, – Könyörögj érettünk!
Isten Fiának nevelőatyja, – Könyörögj érettünk!
Krisztus gondviselő oltalmazója, – Könyörögj érettünk!
A szent család feje, – Könyörögj érettünk!
Igazságos József, – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos József, – Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú József, – Könyörögj érettünk!
Erőslelkű József, – Könyörögj érettünk!
Hűséges József, – Könyörögj érettünk!
Béketűrés példaképe, – Könyörögj érettünk!
Szegénység kedvelője, – Könyörögj érettünk!
Munkások példaképe, – Könyörögj érettünk!
A házasélet dísze, – Könyörögj érettünk!
Szűzek őre, – Könyörögj érettünk!
Családok támasza, – Könyörögj érettünk!
Ínségesek vigasztalója, – Könyörögj érettünk!
Betegek reménye, – Könyörögj érettünk!
Haldoklók pártfogója, – Könyörögj érettünk!
Gonosz szellemek réme, – Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház védőszentje, – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, – Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte őt!

És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: katolikus.hu

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…