19. április, 2019Publicisztika No comments

                                                                             LELKITÜKÖR FELNŐTTEKNEK

– kérdések, tanácsok a lelkiismeretvizsgálathoz és a szentgyónáshoz –


Ha Jézus követője vagy, nem elég azt mondani: „nem loptam”,

hanem meg kell vizsgálni, adtál-e a rászorulóknak?
Katona István

Előzetes tanácsok:
Rendszeresen gyónjál – ha lehet havonta –, így élő tapasztalattá lehet benned a Szentírás szava: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem, hogy ő előbb szeretett minket”, ami a gyónásban azt jelenti: bűneink súlyánál mindig nagyobb a kegyelem és a visszafogadás mértéke – mi csak válaszolunk minderre. Éppen ezért a gyónásban ne csupán arra helyezd a hangsúlyt, hogy „jó gyónásom legyen”, vagyis átérezzem a szabadulást, a bánatot, hanem legyen előtted annak felelőssége is – és ez talán az előbbiek feltétele –, hogy bűneiddel vétettél a végtelen Szeretet, Isten ellen, aki ha érzed, ha nem, most megbocsát, feloldoz, visszafogad. Ezt a realitást garantálja a pap személye.

Válassz magadnak egy gyóntatót, lelkivezetőt, akinek segítségével a gyakorta elkövetett ’felületi’ bűnök számbavétele után életed nagyobb egészére is reflektálni tudsz, ha kell, átalakíthatod, gyógyíthatod azt. Istenhez, önmagadhoz és embertársaidhoz fűződő kapcsolataidat a Szentség fényébe helyezheted.

A lelkivezető nem oldja meg problémáidat, nem dönt helyetted, de irányt mutathat, és a gyóntatószékben szerzett ’szentségi világlátásával’ – ebben különbözik pl. a keresztény pszichológustól is – életed egészen új dimenzióira nyithatja fel a figyelmedet.

Készület:

1. Teremts csendet magad körül, vonulj el, és valamilyen rövid imádság keretében kérd Isten megvilágosító kegyelmét a bűnbánathoz. Törekedj az őszinteségre, és ha ez kellemetlenül érint, akkor se hazudj magadnak!
2. Vizsgáld végig az elmúlt időszak fontosabb eseményeit, történéseit, és azt, miként viselkedtél, reagáltál ezekre.
3. Nézd végig egy átlagos napodat, melyek a megszokott bűneid, és ezek miként, mennyiszer ismétlődtek.
4. Gondold végig életed problémás területeit (pl. imaélet, kapcsolataid)
5. A kérdések alapján vedd számba bűneidet, problémáidat, a körülményeket, és hogy mindezt jobban rendszerezni tudjad, akár írd is le egy papírra, amelyről aztán felolvashatod azokat a szentgyónás során.
6. Különítsd el az ún. súlyos, bocsánatos, és megszokássá vált bűneidet.

Súlyos bűn: Amikor tudva és akarva választod az Isten törvényével – a Tíz paranccsal – és az ember végső céljával súlyosan elellenkező dolgot.

Bocsánatos bűn: Erkölcsi rendellenesség, amelyet szeretettel helyre lehet hozni.

Megszokássá vált bűnök: az ún. kedvenc bűnök, melyekről tudjuk, hogy véteknek számítanak, de ’szeretjük’ őket elkövetni.

7. Önmagától beálló kiközösítésben – amikor a tett elkövetése automatikusan kizár az Egyház közösségéből – vagyok-e a következő cselekedetek elkövetése által: hitem, Egyházhoz való tartozásom nyilvános, tudatos megtagadása, attól való elszakadás kimondása; az Oltáriszentség meggyalázása; gyilkosság, abortusz vagy arra való buzdítás, közreműködés következtében.

 A gyónás menete

1. Köszönés

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

(Pap: Mindörökké Amen)

2. Keresztvetés

AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

3. Mikor gyóntam utoljára?

nap, hét, hónap, év

AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: / vagy

KISKOROM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

4. Elkövetett bűneim, mulasztásaim!

Miben lettem jobb az Isten segítségével elmúlt gyónásom óta?

Ha mindent bűnömet elsoroltam, akkor azt mondom:

TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.

5. Meghallgatom a pap szavait

Elégtételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

6. Elimádkozom a bánatimát:

TELJES SZÍVEMBŐL BÁNOM MINDEN BŰNÖMET, MERT AZOKKAL AZ ÚRISTENT MEGBÁNTOTTAM.

ERŐSEN FOGADOM, HOGY ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A JÓRA TÖREKSZEM A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.

7. Az Atya feloldozást ad. Miközben áldást ad keresztet vetek és a végén mondom: AMEN

8. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!

Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!

Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA!

Kérdések a lelkiismeretvizsgálathoz

Istenkapcsolatom. Krisztus egyedüli Isten, az Egyház pedig egyetlen közösség számomra, az üdvösség tekintetében? Életem eseményeinek, erkölcseimnek alakítását hitem alapvetően befolyásolja-e? Ha nem, akkor mi vezet döntéseimben? Elegendő időt szántam hitem megismerésére? Van-e olyan kötelező erejű hittétel (dogma), parancs, amit tudatosan elutasítok? Veszélyeztettem-e hitemet (pl. hitellenes olvasmány, film, szekták, nemkeresztény vallásokkal való hitbeli kapcsolat, okkult társaságok, asztrológia, babona, sátánista barátok stb.)? Okoztam-e az Egyházon és hittanos közösségemen belül egyenetlenkedést, megbotránkozást? Viselkedésemmel voltam-e oka mások eltávolodásának a hittől, Egyháztól? Megvallottam, megvédtem-e hitemet, amikor ez szükséges volt? Bíztam-e Istenben, tudtam érte, parancsaiért veszni hagyni dolgokat, vagy görcsösen ragaszkodtam elképzeléseimhez, és kétségbeesett, kishitű voltam? Irgalmában kellően bíztam? Hozzá menekülök, vagy más ’biztosítékaim’, támaszaim vannak (pl. jóslás)? A jó és rossz események eltávolítottak vagy közelebb vittek hozzá? Gondviselésére hivatkozva hanyagoltam saját felelőségemet a dolgok alakításában (vakmerő bizalom, felelőtlenség stb..)? Istenkapcsolatom mennyire élő: van-e személyes Istenképem, Krisztusarcom, aki rámtekint, akit megszólítok, vagy hűvös, fagyos a kapcsolatom? Lázadoztam-e Isten ellen, éreztem-e gyűlöletet iránta, tudatos ellenszegüléssel, nyilvános hittagadással vétettem-e? Istenfélelemben élek, vagy flegmásan viselkedem vele és parancsaival szemben? Szeretem az Istent?

Szentségi élet. Mennyire vagyok elmélyült, megújuló és mennyire rutinszerű a szentségek vételében? Középpontja életemnek a szentségi találkozás (mise, gyónás), tudok alárendelni ennek dolgokat, programokat? Motiválja-e a szentségek vétele, a Krisztussal való ilyesfajta közösség a bűnöktől való tartózkodásomat? Gondolok-e gyakran Isten előtti felelőségemre, és készülök-e a Vele való végső találkozásra? Voltam-e oka mások kiszakadásának a szentségi közösségből? Saját hibámból maradtam-e el vasárnap és kötelező ünnepen szentmiséről, ott mennyire vagyok figyelmes, adottságaimhoz képest tevékeny, összeszedett? Vasárnapjaim mennyire különböznek a hétköznapoktól? Pl. hétvégi szórakozásaimról el lehete mondani, hogy keresztény módon zajlanak, menekülök-e ilyenkor is a munkába? Elvégeztem húsvéti gyónásomat? Van-e olyan bűnöm, amit az évek során tudatosan (szentségtörés) vagy félelemből nem gyóntam meg? Átérzem-e az imádság kötelességjellegét, vagy csak érzéseimre bízom magam annak gyakorlásában? Tartózkodom-e a szentségektől aggályosságból, bizalmatlanságból?

   Isten megdicsőítése. Rendezett, rendszeres és Istenközeli-e az imaéletem, vagy rendezetlen, monoton? Káromkodtam-e, beszédem mennyire tiszta, mennyire hordozza Isten megdicsőítését? Esküdtem-e hamisan, hitszegő módon? Gondolok-e rendszeresen a saját magam és mások üdvösségére, az ezzel kapcsolatos felelősségemre? Környezetemnek milyen példát adok életemmel? Kellő részt vállalok magamra egyházközségem életében és az evangélium társadalomban való jelenlétének előmozdításában? Tagja vagyok-e vagy azonosuloke olyan párttal, szervezettel, mely tudatosan akadályozza Egyházam életét, és a hitet csak magánügynek tekinti? Cselekedtem-e az Egyház érdekei ellen? Böjti fegyelmet megtartom-e? Élő tagja vagyok-e egyházközségemnek, vagy csak élősködő benne?

   Embertársaink. Életem felebarátaim javára irányul vagy magába zárkózott, önközpontú ember vagyok, aki nincs tekintettel másokra? Észreveszem-e környezetemben – a testi, lelki javakban – szükséget szenvedőket; segítek rajtuk? Voltam-e irígy, féltékeny, gonosz, mogorva, erőszakos, gyűlölködő, tapintatlan, pletykás, kapcsolataimban, életvitelemben felületes? Semmibe vettem, kigúnyoltam, rágalmaztam, ok nélkül gyanúsítottam, vádoltam-e másokat? Felül tudtam emelkedni sértődöttségemen? Akaratomban mennyire voltam megbocsátó és közeledő azokhoz, akik megsértettek? Kiktől választ el valamilyen ’fal’? Tápláltam-e ellenséges érzéseket magamban vagy másokban valaki iránt? Hánytorgatom-e más hibáit szeretetlenségből? Tevékenyen szolgáltam a kiengesztelődést? Tettem valamit gyűlöletből, bosszúállásból? Előidézteme ellenségeskedést? Lehetőségeimhez képest segítek-e a hozzám fordulókon vagy érzéketlen vagyok bajaik iránt?

   Család, környezetem. A rámbízottak Isten előtti előmenetelét imádsággal, tevékeny szeretettel kellően előmozdítom-e, vagy példámmal, szavaimmal, helyeslésemmel bűneikben erősítem őket? Kellő felelőséggel viselteteme szüleim iránt? Életkoromnak megfelelően el tudok szakadni tőlük, szükséges távolságot tartok velük, vagy érdekből, emberi éretlenségből a kényelmes, sokszor bűnbe hajló, túlzott kötődést választom? Elegendő időt szánok szüleimre, családomra, házastársamra, barátomra, barátnőmre? Élők, eleveneke kommunikációs csatornáink, szeretetkifejező képességünk formái? Voltame irányukban gúnyos, tapintatlan, felelőtlen, kívántam nekik rosszat, szégyenítettem meg őket? Eleget imádkozom értük, és kellő felelőséggel viseltetem irányukban?

   Munkatársaimmal, beosztottjaimmal emberségesen viselkedem? Kívántam tőlük erejüket meghaladó munkát, felelőséget? Udvarias megértő vagyok irányukba, vagy kizsákmányoló, zsarnok? Tartok valakit ’rabszolgasorsban’ túlzott kötődésemmel, el nem engedéssel, birtokvággyal? Mindennapjaimban eszembe jute, hogy üdvösségüknek is munkása vagyok? Munkámat a teremtés folytatásának tekinteme vagy csak nyűgnek? Foglalkozásom gátolja-e az evangélium terjedését? Okozok-e vele közvetlenül súlyosabb kárt, fájdalmat, egzisztenciaelvesztést másoknak? Akadályoztam másokat vallási kötelességeik teljesítésében? Kötelességemet lelkiismeretesen teljesítetteme? Munkahelyemnek tudatosan és súlyosan dologban voltam-e károkozója? Támogattam, fokoztam-e a társadalmi igazságtalanságot?

   Az élet védelme. Egészségemre megfelelő módon figyelek, vagy elhanyagolom, túlzottan aggályoskodom? Rongálome egészségemet mértéktelen evéssel, ivással, cigarettával, kábítószerrel vagy más kicsapongással, rendszertelen életmóddal, túlhajszoltsággal? Vigyáztame környezetem tisztaságára, vagy pl. fokozott környezetszennyezéssel romboltam a Teremtés művét? Foglalkoztam vagy kísérelteme meg öngyilkosságot? Veszélyeztettem-e mások egészségét, odafigyelteme a környezetemben élők jólétére? Közreműködtem-e a megfogant élet kiirtásában (gyógyszerrel, tanáccsal, abortusz végrehajtásával vagy annál való segédkezéssel), volt-e abortuszom? Megtetteme mindent környezetemben az élet védelmében? Gyilkoltame vagy volt szándékomban ilyet tenni? Szavaimmal fagyasztottam be kapcsolatokat? Buzdítottame mást vagy volte részem az Egyház által elítélt mesterséges megtermékenyítési folyamatokban (pl. olyan esetek, amikor több ivarsejtett termékenyítenek meg, és ezek közül a feleslegessé váltakat elpusztítják)? Közlekedésben veszélyeztetteme mások épségét, életét?

   Tisztaság erénye. Szítottam-e magamban tisztátalan vágyakat (pl. TV, Internet, mással való érintkezés)? Kerestem-e ezeket? Oka voltam-e annak, hogy más ilyenbe keveredett, vettem rá valakit erre? Paráználkodtame (hányszor, azonos vagy más neművel)? Végeztem-e önkielégítést? Tápláltam bűnös vágyakat más házastársa iránt? Élettársi viszonyt vagy más bűnös kapcsolatot fenntartok-e? Tekintettel vagyok-e mások szeméremérzetére?

   Család. Házastársammal való viszonyomban meghatározóe a szentségi dimenzió (pl. feltétlen hűség, hitbeli közösség és annak kifejezésformái)? Krisztust látom-e benne? Tiszteletben tartottam házastársam személyiségét vagy csak magamra gondoltam? Házastársammal a családon belül van-e magánéltünk, személyes kapcsolatunk, vagy csak a gyerekek, az események tartanak össze? Elegendő időt szánok családomra, kellő felelősségérzettel viseltetem irányukba? Elutasítottam-e szeretetmegnyilvánulásaikat, vagy észreveszem azokat; bajaikra figyelmes vagyok-e, észreveszem azokat? Segítem őket problémáik megoldásában? Hűséges voltam házastársamhoz, volt-e házasságtörésem? Családi életünket, gyermekvállalásunkat, élettervünket csupán emberi (pl. anyagi) szempontok szerint határozzuk meg, vagy Isten és az Egyház tanítása a döntő ebben? Imádkoztam-e a rámbízottakért és segítettem-e emberi, hitbeli fejlődésüket? Megértő, türelmes és igazságos voltam-e gyermekeim nevelésében, környezetemhez való viszonyulásomban, vagy csupán az indulatok irányítottak? Támaszkodhatnak rám? Barátommal, barátnőmmel való kapcsolatom egymás felvállalására, hordozására irányul, vagy más szempontok vezérlik hozzátartozásomat? Emberekért vállalt kötelezettségeimet (pl. bérma, keresztszülői feladatok) mennyire teljesítem?

   Anyagi javaink. Becsületesen kezelem a rámbízott javakat, vesztegettem meg másokat, saját vagy mások javának voltam-e tékozlója? Csináltam-e felelőtlenül adósságokat? Lopás, csalás, más vagyonának rongálása, szenvedélyes szerencsejáték, igazságtalan jólét jelen van-e az életemben, vagy ösztönöztem segítettem-e ebben másokat? Javaimmal segítem-e egyházamat, a szegényeket? Jóvátettem-e az általam okozott kárt? Húztam-e hasznot mások szükséghelyzetéből? Képes vagyok adni, meghallani mások kérését? Fukarság, pazarlás, a pénzközpontúság mennyire jellemez engem?

   Az Igazságban való élet. Életem, életvitelem, szavaim alapja az igazság vagy más? Engedtem vagy folytattam-e bűnös manipulációt? Hazudtam-e, és mi motivált ebben (gyávaság, dicsőség)? Voltam-e kétszínű, alakoskodó? Kiálltam-e az igazság mellett, és tudom-e tapintatosan és szeretettel kritizálni? Ítélkeztem-e mások fölött? Rágalmaztam mást? Kutattam vagy éltem vissza magántitokkal? Sértődöttségemen felül tudtam emelkedni? Nagyítottam fel más hibáját? Sértettem meg embereket, hibáikról pletykáltam-e? Tart-e fogságban TV, vagy más dolog?

   Mennyire jellemez: kevélység, hiúság, bujaság, beképzeltség, erőszakosság, nagyravágyás, kapzsiság, mértéktelenség, lustaság, mások előtt való bűnös bezárkózottság, elzárkózás, sértődékenység, türelmetlenség, rendszertelen, csapongó, céltalan életvitel? Szolgálatkészség, vendégszeretet, együttérzés, tiszta tekintet, hálásszívűség, megbecsülés, kiengesztelődni tudás, bocsánatkérés, megbocsátás, nagyvonalúság, bőkezűség, állapotbeli tisztaság, odaadott élet, megbízhatóság – elmondható rólad?

   Egyéb bűneim. Akaratilag kerülni fogom a bűnt?

Bánatima. Teljes szívemből bánom minden bűnömet, amelyekkel a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt, és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Ámen.

LELKITÜKÖR FIATALOK SZÁMÁRA

Mikor gyóntam utoljára? Milyen gyakran szoktam áldozni?

Fiatalok-gyonasa

I. Mennyei atyámat mindennél jobban szeretem.

A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utána nézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról?
Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e a közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni?
A szentmise: Szívesen és pontosan járok-e a szentmisére? Tevékeny-e részvételem?
Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust?

A bűnbánat: komolyan törekszem-e a hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat?
Egészséges-e az életmódom? Megbánom-e naponta a bűneimet? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm, akitől tanácsot kérhetek?

II. Szeretem embertársaimat, ahogy Jézus szeretett minket.

A család: Megbecsülöm-e szüleimet? Segítek-e nekik? Megbízhatnak-e bennem? Jó
kapcsolatban vagyok-e velük?

Testvérek és társak: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e megbocsátani?
Okoztam-e kárt valakinek? Jóvá tettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki épségére, egészségére? Szereztem-e másoknak örömet? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?

Jövendőbelim: Van-e bennem felelősségtudat? Nem éltem-e vissza mások bizalmával?
Fegyelmezni tudom-e nemi ösztönöm? Kerülöm-e a bűnre vezető alkalmakat?

A közösség: Becsülettel teljesítem-e a kötelességemet? Részt veszek-e a közösség életében?
Fejlesztem-e a képességeimet? Vállalok-e közösségi munkát? Igazságos vagyok-e?
Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel?
Megbízható vagyok-e? Igazmondó vagyok-e? Beilleszkedek-e a közösségbe? Elviselem-e az embereket, s én elviselhető vagyok-e?

Az Egyház: Milyen apostoli szolgálatokat vállalok? Elősegítem-e a keresztények közötti egyetértést? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanúságtevő keresztény vagyok-e?

LELKITÜKÖR GYEREKEKNEK

Mikor gyóntam utoljára?
Ha régen történt: miért maradt el ilyen sokáig?

Orom-tisztanak-lenni

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!
– Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom mai napon Istent és embertársaimat szolgálni?)
– Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?)

2. Isten nevét hiába ne vedd!
– Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? – Milyen
gyakran?) Használok-e trágár szavakat? Üvöltés, kiabálás?
– Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül?
– Esküdöztem fölöslegesen? – Szent dolgokkal tréfálkoztam-e? Gúnyoltam-e más hitét, szokásait,
bőrszínét, származását?

3. Az Úr napját szenteld meg!
– Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?)
– Szentmisén szeretettel vettem-e részt, figyelmesen?
– Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e a vasárnapot és az egyházi ünnepeket?
– A bűnbánati napokon (péntekenként, hamvazószerdán) szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből?
(Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?) Megtartom-e a kötelező böjtöket? (Nagyböjt
pénteki hústilalom.)

4. Atyádat és anyádat tiszteld!
– Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e, szót fogadok-e nekik? Próbálok-e örömet szerezni nekik?
– Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán, stb?)

5. Ne ölj!
– Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? – Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
– Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt, kábítószert?) Betartom-e a
közlekedési szabályokat?
– Csábítottam-e mást bűnre?

6. Ne paráználkodj!
– Paráználkodtam-e? – Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?
– Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet (szexfilmek, képek)?
– Cselekedtem-e tisztátalant – mással vagy magammal? (Hányszor?)

7. Ne lopj!
– Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
– Vigyáztam-e magam és mások holmijára, értékeire?
– Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, járművön?)
– Nem „lopom-e” az időt? – Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (tanulás, munka, hittan?)

8. Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!
– Hazudtam? – Okoztam-e ezzel másnak kárt?
– Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
– Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!
– Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, gazdagságára stb.?)
– Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

További kérdések:
– Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét?

– Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, szentírás, lelki olvasmányok, elmélkedések, stb.)

Követem-e lelkiismeretem indításait? (Pl. hogy ne válaszoljak egy sértésre; ne nézzek meg valami rosszat; első szóra engedelmeskedjek; reggel ugorjak ki az ágyból, stb?)
– Kötelességeimet (tanulás, munka, hittan) becsülettel, örömmel végzem-e?
– Rendszeres vagyok-e az étkezésben – vagy gyakran torkoskodom, vagy éppen elhanyagolom a rendszerese evést? Csak a kedvenc ételeimet eszem, válogatós vagyok, vagy tudatosan, egészségesen étkezem? Megköszönöm-e az ételt? Imádkozom-e, ha lehet evés előtt, után?
– Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: itt és most hogyan tudom teljesíteni

Isten akaratát?
– Végzek-e rendszeres testmozgást?
– Óvom, védem-e a természetet? (Nem szemetelek.)
– Isten első akarata, hogy szeressük Őt és embertársunkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.)

-Legalább olyankor, ha nehezemre esett mások segítése, gondoltam-e arra, hogy embertársaimban

Jézust szolgálom?
– Azzal az elhatározással szoktam-e a többiek közé menni (iskolába, haza, hittanra), hogy örömet akarok szerezni nekik? – Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?
– Tudtam-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? – Vagy minden áron ragaszkodom ahhoz?
– Vajon milyen jót tehetnék meg még, amit nem tettem meg közömbösségből, lustaságból?
– Hogyan használom fel tehetségemet? Azt a jót, amit kaptam, (örököltem) a talentumokat jól kamatoztattam-e?
– Nem vittem-e túlzásba tv nézést, videót, számítógépezést, szórakozást, úgy, hogy rabjává tesz, vagy emiatt elmaradt a kötelességem?
– Anyagilag is támogattam-e egyházamat (perselypénz, felnőtteknek egyházi adó)?

Köszönöm Uram, hogy megmutattad gyengeségemet. Add, hogy erődből új életet kezdhessek!

Bánatima

Istenem szeretlek Téged, és ezért szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak.
Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, s a bűnt kerülöm.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye – Családi Lap

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…