6. június, 2019Igehirdetések No comments

   Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:

   Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.

   Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.

   Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem.

   Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.

   Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.

                                         János Evangéliuma 17, 20-26

   Ha Jézus a tanítványaitól elvárta az egységet, akkor az meg is valósítható. Persze nem emberi okoskodással, vagy intézményesített formában, hanem a Szentlélek segítségével. A Szentléleken kívül a másik hatékony segítségünk az egység munkálásában a keresztények közös édesanyja, a Boldogságos Szűz Mária. Ferenc szentatyánk szentbeszédében szépen megfogalmazta Mária hatékony közbenjárását: “Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt!” Népünk életében és saját életünkben is sok a varratlan szál. Az örödög a széthúzás és az ellenségeskedés atyja. Ma is többé-kevésbé sikeresen hinti el a konkolyt Isten szántóföldjén. Az egység garanciája Jézus közbenjáró imája. Most már nem csak az apostolokért imádkozik, hanem a hívekért is. Nekik is fontos szerepük van az egység munkálásában. Az egység tökéletes mintája a Szentháromság. Nélküle szétforgácsolódik minden igazi közösség. Pontosan ezért nem teljes a keresztények közti egység, mert már hiányzik életükből a Szentháromság példája.

   Mindenki a saját jól megtervezett útján akar menni. De vajon kit céloznak meg? Kivel szeretnének az útjuk végén találkozni?

   A kirekesztés, az elszigetelődés lelkülete egyáltalán nem keresztényi. Ahol figyelmen kívül hagyják ezt a jézusi kívánságot, ott nem jöhet létre az igazi egység. Létrejön valamilyenféle humánus törekvés, szociális gondoskodás, de az egység lelkülete nélkül megragad a kölcsönösség szintjén. Talán ezért nem működik ma a szociális gondozás, mert hiányzik belőle az önkétesség, az igazi embertársi szeretet. A ma embere nem akarja vállalni az öregséggel járó betegségeket, öregotthonokba, szociális intézményekbe üldözi a saját rokonát. Ilyen lelkületben nehezen tud létrejönni egy lelki egység Isten és köztük. Előbb az emberség szintjén kellene ez meglátszodjon, hiszen enélkül csak merő fitogtatás az egység említése.

   Saját házunkon belül kell előbb az egységet munkáljuk, hogy mások számára vonzó, elfogadható legyen. Jézus nemcsak az apostolok között kívánja meg az egységet, hanem azok között is, akik szavukra hinni fognak Benne.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom