20. március, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát, és bizalmasan közölte velük; „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”

   Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?”

   Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”

   Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?”

   „Készek vagyunk!” – felelték.

   Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”

   Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

                                                                   Máté Evangéliuma 20, 17-28

   A karrierizmus nemcsak az apostolokat, hanem mindenkit fenyeget. A mai keresztények is ki vannak téve a karrierizmus kísértésének. Ferenc pápa szerint egyesek szerint a hit kulturális javaslatnak számít, magasabb pozíció keresése. Ez a fajta emberi gondolkodás nem felel meg Isten akaratának. Jézus gyakran a farizeusok magatartását hozta fel negatív példaképként. Valamikor ők voltak a hit és a vallásosság igazi példaképei, de sajnos megfertőzte életüket a törtetés, az érvényesülési vágy. Már nem Istent akarták szolgálni, hanem saját életpályájukat kezdték építeni.

   A helyes eljárás Krisztus követése, amely üldözéseket rejt magában. A kereszt, a szenvedés elválaszthatatlan Krisztus-követéstől. Az igazi indok mindig a szeretet. Sokan még a szentek életében is csak a szeretetszolgálatot veszik észre, de nem veszik figyelembe az imaéltüket, a küzdelmeiket. A mai világ szociális tevékenységet lát még a kereszténységben is. Csak a külső eredményeket látják meg a belső megújulásának figyelmen kívül hagyásával.

   Jézus szépen levezeti az elsőbbség krisztusi logikáját: „aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgálótok“ (Mt 20, 26b-27). Ettől a szótól irtózik a mai világ. Ma kevesen akarnak szolgálni. Legtöbben a magasabb állásokat, a nagyobb fizetéseket keresik.

   Jézus tőlük is újra meg újra megkérdezi: szolgálni akarsz Velem, vagy uralkodni nélkülem? Az igazi út Jézushoz a szolgálat útja. Kérjük, hogy segítsen bennünket felfedezni a szeretetszolgálatban rejlő erőt. Ne csak szóval, hanem tettekkel szeressünk!

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…