18. április, 2019Publicisztika No comments

   „Az én országom nem ebből a világból való.” Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok – mondta Jézus. – Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” „Az én országom nem ebből a világból való.” Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok – mondta Jézus. – Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.”                                                              – János Evangéliuma 18,36-37

   Közös Keresztutat végzünk elmékedve a Mi Urunk Jézus Krisztus szenvedéséről. A szenvedéstörténetbe vigyük bele saját szenvedéseinket, keresztjeinket is, és imádkozzunk közösen azok enyhüléséért, valamint azért a lelki erőért, hogy képesek legyünk Isten akaratát meglátni és elfogadni életünkben.

1. Állomás: Jézust halálra ítélik.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk ellenségeinkért és rosszakaróinkért! Urunk Jézus Krisztus, milyen nehéz lehetett a Te emberi szíved számára meghallgatni Pilátus helytartó igazságtalan ítéletét, mily nehéz lehetett emberi testednek elviselni a megkorbácsolást és a tövissel való megkoronázást, melyet mi és embertársaink mértünk Rád. Erősíts meg minket, hogy szívünk érzelmeit és testünk fájdalmait legyőzve imádkozni tudjunk ellenségeinkért és rosszakaróinkért, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Add, hogy mi magunk sem kívánjunk, vagy tegyünk rosszat másoknak! Ámen.
Miatyánk... Könyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

2. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk szenvedéseink elfogadásáért! Mennyei Atyánk, mennyire szeretted a Te Szent Fiadat mégis megengedted, hogy gonoszok kezére kerüljön és megtapasztalja az emberi fájdalmak legborzasztóbb formáit. Kérünk Téged, hogy zúgolódás nékül fogadjuk keresztjeinket, mert azok sokszor nem a Te Kezedből, hanem a mi gyarló természetünkből fakadnak. Köszönjük a felismerést, hogy szenvedéseinket felajálhatjuk Neked, bűneink bocsánatára, szeretteink, embertársaink és önmagunk javára, jobbulására és gyógyulására. Ámen.
ÜdvözlégyKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

3. Állomás: Jézus először esik el a kereszttel.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk bűneinkért, botlásainkért! Urunk Jézus Krisztus, mennyire súlyos volt a kereszt, amit mi tettünk a Te válladra, hogy annak súlya alatt összeroskadt meggyötört tested. Bűneink és elődeink bűnei terhelik a Te keresztedet, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy meg tudjunk javulni. Bűneiktől a szentgyónásban búcsút vegyünk. Ha újból találkozunk kísértéseinkkel és bűnre vezető alkalmainkkal, add kegyelmedet, hogy segítségeddel tudjunk azoknak ellenálni és tudjuk elkerülni azokat. Ámen.
MiatyánkKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

4. Állomás: Jézus Anyjával találkozik a keresztúton.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk a szülői szeretet ellen elkövetett bűneinkért. Mennyei Atyánk, Te aki a tízparancsolatból a negyediket arra szántad, hogy mi megtanuljuk a szüleinket tisztelni és becsülni, add meg hogy megbánjuk minden olyan bűnünket melyet a gyermeki engedetlenség jegyében követtünk el. Szülőkként pedig, add meg nekünk azt a bölcsességet, hogy gyermekeink cselekedeteit a megfelelő időben tudjuk megbocsátani és őket felnőtt korukban tiszetességel tudjuk elengedni, hogy a maguk útját járják. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy soha ne kelljen lássuk gyermekenik szenvedését. Add, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szívéből merítsünk erőt, ha gyermekeinket mégis szenvedni látjuk, mert őt is összetörte Szent Fiának szenvedése és mégis az egész világnak felajánlotta az ő Szent Szívét és védő köntösét. Ámen.
ÜdvözlégyKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk.

5. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk jótevőinkért! Urunk Jézus Krisztus, te aki roskadozván a kereszt alatt, Cirenei Simonban igaz jótevőre találtál szenvedésed idején, áldd meg kérünk a mi jótevőinket is. Áldd meg azokat akik kellő időben és megfelelő bölcsességgel enyhítik kereszthordozásunkat, önfeláldozásuk által és testi-lelki javaik velünk való megosztásával. Adj nekik hosszú életet és jó egészséget, hogy jócselkedeteikkel minél több alkalommal példát mutathassanak környezetükben, családjukban és közösségükben. Ámen.
MiatyánkKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk.

6. Állomás: Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk szeretteinkért és azokért, akik minket szeretnek! Mennyei Atyánk, Te aki Szent Fiad szenvedésének enyhítésére, emberi szeretetet kifejező kezet nyújtottál Veronika kendője által, áldd meg mindazokat, akik minket szeretnek. Áldd meg családunk minden tagját, akikkel együtt viseljük a hétköznapok keresztjét. Hálát adunk neked azért, hogy őket a mi életünkbe rendelted és így nem hagytál magunkra életünk szenvedéseivel teli útján. Köszönjük, hogy általuk megismertük a mosolyt, az emberi és felebaráti szeretetet, az emberi sorsközösség vállalását. Add, hogy viszonozni tudjuk az ő szeretetüket! Ámen.
ÜdvözlégyKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk.

7. Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk visszatérő bűneink bocsánatáért! Urunk Jézus Krisztus, te aki másodszor is összeroskadtál a kereszt alatt, most a visszatérő bűneinkkel súlytottunk Téged az út porába. Kérünk Téged, bocsáss meg nekünk, újra elesetteknek és add, hogy Benned bízva, erőt merítsünk visszatérő bűneink, rossz szokásaink, függőségeink leküzdésére. Add, hogy ha embertársaink fordulnak hozzánk, mert ezen az úton járva meg szeretnének szabadulni mindattól, ami lelkük és üdvösségük számára káros, tudjuk őket megvígasztalni és jó útra terelni, azzal a szelíd alázattal, amellyel Te is vezetsz minket. Ámen.
MiatyánkKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

8. Állomás: Jézus beszél a síró asszonyokhoz.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk a minket rágalmazókért! Mennyei Atyánk, Te látod mindazokat a cselekedeteket, amelyeket mi megteszünk, ments meg minket attól a síránkozó magatartástól, amellyel a Te szent Fiadat fogadták a jeruzsálemi asszonyok. Ments meg minket attól, hogy csak álszent együttérzést fejezzünk ki embertársaink gondjai, bajai láttán, hátuk mögött pedig rágalmazzuk, pletykáljuk és szóvá tegyük embertársaink viselt dolgait. Add, hogy ha embertársaink szenvedéseit látjuk, akkor ne síránkozzunk, hanem valós, kézzel fogható segítséget nyújtsunk nekik, de ne a földi dícséret és becsvágy vezéreljen minket, hanem az égi kincsek gyűjtése legyen szemünk előtt, amikor az irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk. Ámen.
ÜdvözlégyKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

9. Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk rokonaink, ismerőseink bűneinek bocsánatáért! Urunk, Jézus Krisztus, harmadszor is elestél a kereszt súlya alatt, mert a Te keresztedre mindazon embertársaink bűne és közömbössége is ránehezedik, akik lélekben távol állnak Tőled: hitetlenek, állhatatlanok, álnokok, rosszhiszeműek és helytelen értékrenddel rendelkeznek Veled kapcsolatban. Itt elődbe visszük azokat is, akik azt hiszik, hogy ők teremtettek Téged, és Te azért vagy, hogy az ő kényüket kedvüket kiszolgáld, és ha ez nem valósult meg életükben, az ő akaratuk szerint, akkor jogot formálnak arra, hogy Téged szidjanak és káromoljanak. Bocsáss meg az ilyeneknek, kérünk, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek! Nekünk pedig, Szent Lelked által, adj ajkunkra megfelelő szavakat, ha ilyen emberekkel vitába keveredünk, hogy sikerüljön legalább elgondolkoztatnunk őket viselkedésük helytelenségén. Ámen.
Miatyánk... Könyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

10. Állomás: Jézust megfosztják ruhájától.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk igaz barátainkért! Mennyei Atyánk, amikor a Te Szent Fiadat a keresztre feszítéshez levetkőztették. Úgy jártak el, mint azok az embertársaink, akik félelem, lelkiismeret-furdalás és szégyenérzet nélkül megfosztják embertársaikat emberi méltóságuktól, testi-lelki értékeiktől. Add, hogy mi soha ne kerüljünk olyan útra, amely által emberi méltóságunkat veszítsük el a siker és a meggazdagodás reményében vagy mások testi-lelki értékeire szemet vessünk. Te, aki a tizedik parancsolatban pont azt kérted, hogy: Se házát se mezejét se másféle jószágát ne kívánd, ments meg minket attól, hogy mi is ilyen lecsupaszított sorsra jussunk mint Te. Itt elődbe visszük igaz barátainkat, akik őszinte szívvel szeretnek minket és segítnek gondjaink megoldásában, lelki és szellemi támaszaink, és áldozatkészségükkel mellénk állnak szükségünk idején. Ámen.
ÜdvözlégyKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

11. Állomás: Jézust keresztre szegezik.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szentkereszted által megváltottad a világot! Imádkozzunk azokért, akik érdekből szeretnek minket! Uram Jézus Krisztus, amikor Téged a keresztfára szegeztek, felismertél a végrehajtók között és a vesztésedet áhító tömegben sok olyan arcot, akik pálmaágakat lengetve Hozsannát kiáltottak Virágvasárnap. Ments meg minket azoktól az emberektől, akik érdekből szeretnek minket, de amikor az első adódó alkalommal veszélybe, szenvedésbe, hátrányos helyzetbe kerülünk, ellenünk törnek. Imádkozzunk értük és minden cselekedetükért! Bocsáss meg nekünk is, ha hasonló cselekedetekben  vettünk részt! Fogadd igaz bűnbánatunkat és vezeklésünket! Ígérjük, hogy megváltozunk és ilyen téves úton nem akarunk többé járni! Fogadjuk, hogy a bűnt elkerüljük! Ámen.
MiatyánkKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

12. Állomás: Jézus meghal a kereszten.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! Imádkozzunk halott hozzátartozóinkért! Mennyei Atyánk, amikor a Te Szent Fiad a kereszten kilehetle lekét, a Te kezedbe ajánlotta azt. Add, hogy halálunk óráján, miután már elmondtuk azt, hogy „Istenem-Istenem miért hagytál el engem”, még egyszer egy annyi erőt kapjunk Tőled, hogy Neked ajánlhassuk lelkünket. Irgalmazz abban az órában nekünk, mert sokszor nem tudjuk, hogy mit cselekszünk, amikor vétkezünk ellened. Irgalmazz néhai szeretteinknek, rokonainknak, jótevőinknek és embertársainknak, akik már Elődbe kerültek, add meg nekik az örök világosságot és az örök nyugodalmat, a Te Szent Fiadnak, Krisztus Urunknak örök békéjét. Ámen.
ÜdvözlégyKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

13. Állomás: Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe helyezik.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szentkereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk a vígasztalásra szorulókért! Uram Jézus, amikor Te meghaltál, ottmaradt Édesanyád a nagy fájdalmával és tanítványaid a kétségbeesésükkel. Vígasztalásra szorultak, mint ahogyan nekünk is szükségünk van a Vígasztaló Szentlélek adományaira ahhoz, hogy veszteségeinkkel szembe tudjunk nézni. Áldd meg minden szomorúságban levő embertársunkat, hogy ha veszteség lesz  osztályrészük, akkor tudjanak erőt meríteni az újrakezdéshez. Nekünk pedig adj ajkunkra vígasztaló szavakat, ha reményvesztett vagy vígasztalásra szoruló emberekkel találkozunk, hogy bátorításunkra újra rádtaláljanak. Ámen.
MiatyánkKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

14. Állomás: Jézus holttestét sírba teszik.
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Imádkozzunk, hogy a régi énünktől megszabaduljunk! Mennyei Atyánk, a Te Szent Fiadnak még egy sírboltra sem telett itt a földön, Arimateai József kölcsönében kellett elhelyezzék, ezzel is jelezted, hogy ez az állapot csak ideig óráig tart. Romlandó emberi teste a sírban megdicsőült testté változott, hogy a Feltámadás és a Megváltás örök érvényűen ráköszönthessen az emberiségre. Engedd meg nekünk Istenünk, hogy mi is meghalhassunk a bűnnek, időben megbánhassuk ellened elkövetett cselekedeteinket, hogy készek legyünk a Te irgalmadra. Ámen.
ÜdvözlégyKönyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk!

Imádkozzunk azért, hogy megújulhassunk, magunkra ölthessük a bűnből való megszabadulásunk köntösét! Uram Jézus Krisztus, hisszük és valljuk, hogy Feltámadtál a halálból, így abban is hiszünk, hogy alázatos bűnbánatunkat, megbocsátással jutamazod és megengeded, hogy ha már meghaltunk a bűnnek, akkor az új embert ölthessük magunkra az Oltáriszentség vétele által! Urunk Istenünk! Élet és halál Ura, Te aki kereszted és feltámasásod által megváltottál minket, növeld hitünket, erősítsd reményünket, és tökéletesítsd szeretetünket. Add, hogy úgy éljünk itt a Földön, hogy halálunk óráján a Te Szent Színed elé kerüljünk és a Te Örök Dicsőségedben mi is részesedjünk, aki élsz és szeretsz minket mindörökkön-örökké. Ámen.

Imádkozzunk a Szentatya szándékára.
Hiszekegy. Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…